ပိုလီယို အေၾကာေသေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး

ပိုလီယိုေရာဂါသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ ကေလးတိုင္း ကာကြယ္ေဆးေသာက္သံုးနိုင္ေသာေၾကာင့္ ပေပ်ာက္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း အျမစ္ျပတ္ ပေပ်ာက္ေအာင္ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
ထိုးေဆး နွင့္ အစက္ခ်ေသာက္ေဆး ဟူ၍ ၂ မ်ိဳးရွိပါသည္။
ကမၻာက်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ပိုလီယိုေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းမရွိေသးေသာ နိုင္ငံ၊ ေနရာမ်ားရွိ ကေလးမ်ားသည္
အစက္ခ်ေသာက္ေဆး ၃ၾကိမ္ နွင့္ အသားထိုးေဆး ၁ၾကိမ္ ထိုးရန္လိုအပ္ပါသည္။
အသက္ ၂လ၊ ၄လ၊ ၆လ မ်ားတြင္ အစက္ခ်ကာကြယ္ေဆး ၃ၾကိမ္တိုက္၍
အသက္ ၄လ သို႔ ၆လ တြင္ အသားထိုးေဆး ၁ၾကိမ္ ထိုးရပါမည္။
အစက္ခ်ေဆးရည္ တစ္ခါလွ်င္ ၂စက္ေသာက္က လံုေလာက္ပါသည္။ အစက္ခ်ေဆးရည္သည္ ကာကြယ္ေဆးေသာက္ေသာ ကေလး
၁ သန္းေက်ာ္တြင္ ၁ေယာက္ခန္႔ ေဆးေၾကာင့္ ပိုလီယိုေရာဂါျဖစ္တတ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္အုိင္ဗီြ ေရာဂါရွိသူကေလးမ်ား၊ ခုခံအားနည္းေသာကေလးမ်ား၊ ကာကြယ္မႈလံုေလာက္စြာ မရထားေသာ လူၾကီးနွင့္
ကေလးမ်ား၊ ကာကြယ္ေဆးေသာက္ေဆးရည္သိမ္းရန္(cold chain) ပစၥည္းမရွိပါက ထိုးေဆးကိုသာသံုးသင့္ပါသည္။