နမိုးနီးယား(Pneumonia)

နမိုးနီးယား ေခၚ အဆုတ္ေယာင္ေရာဂါသည္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္

နမိုးနီးယားတိုင္း စိုးရိမ္ရပါသလား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာမ်ား ရွိပါက စိုးရိမ္ရပါသည္

၁။ကေလး ျပာလာျခင္း
၂။ နို႔မစ္ို႔နိုင္ျခင္း
၃။ စားသမ်ွ ျပန္အန္ေနျခင္း
၄။ တက္ျခင္း
၅။ နံုးေခြေနျခင္း
၆။ သတိလစ္ျခင္း
၇။ အသက္ကို ပင္ပန္းႀကိးစြာ ရႈေနရျခင္း
၈။ တအားမွိန္းျခင္း
၉။ အာဟာရ အလြန္ခ်ိဳ႕တဲ့ ပိန္လွီေနေသာ ကေလးျဖစ္ျခင္း

အထက္ပါ လကၡဏာမ်ားရွိပါက ကေလးတြင္ အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရပါသျဖင့္ နီးစပ္ရာေဆးရံုသို႔ အလ်င္အျမန္ သြားေရာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။