နမိုးနီးယား ျဖစ္ေနၿပီလား \ စိုးရိမ္ရသလား

မိဘမ်ားတြင္ မိမိကေလး အဖ်ားႀကီး၊ ေခ်ာင္းဆိုးပါက ဤသို႔စိတ္ပူရၿမဲ ျဖစ္သည္
သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္ကေလး အဖ်ားႀကိးကာ ေခ်ာင္းဆိုးေနပါသလား
ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားနွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၾကည့္ပါ

၁။ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားသာရွိပါက နမိုးနီးနား မဟုတ္ပါ
-သာမန္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
-နွာရည္ယိုျခင္း
-ပါးစပ္ဟ အသက္ရႈျခင္း
-အဖ်ားရွိျခင္း
အထက္ပါမ်ွေလာက္သာ လကၡဏာျပပါက သာမန္ အေအးမိ နွာေစးေခ်ာင္းဆိုးျခင္း ျဖစ္ပါသည္

၂။အထက္ပါအခ်က္မ်ား အျပင္
-အသက္ရႈျမန္ျခင္း
ရွိပါက နမိုးနီးယား ပထမအဆင့္ ျဖစ္နိုင္ပါသည္
အသက္အႏၱရာယ္ မရွိေစကာမူ မေပါ့ဆသင့္ပါ

၃။ ၁ နွင့္ ၂ ပါ အခ်က္မ်ား အျပင္
-နံၾကားခ်ိဳင့္သည္ထိ အသက္ရႈျပင္းျခင္း
-ကေလးအိပ္စဥ္ ေဟာက္သံ၊ ႐ႊီ႐ႊီျမည္ျခင္း
-ညည္းျခင္း
အထက္ပါလကၡဏာမ်ားထဲမွ တစ္ခ်က္ရွိလ်ွင္ပင္ ျပင္းထန္ နမိုးနီးယား ျဖစ္ပါသည္။
နီးစပ္ရာေဆးရံုသို႔ အလ်င္အျမန္ ျပသပါ

၄။ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအျပင္

၁။ကေလး ျပာလာျခင္း
၂။ နို႔မစ္ို႔နိုင္ျခင္း
၃။ စားသမ်ွ ျပန္အန္ေနျခင္း
၄။ တက္ျခင္း
၅။ နံုးေခြေနျခင္း
၆။ သတိလစ္ျခင္း
၇။ အသက္ကို ပင္ပန္းႀကိးစြာ ရႈေနရျခင္း
၈။ တအားမွိန္းျခင္း
၉။ အာဟာရ အလြန္ခ်ိဳ႕တဲ့ ပိန္လွီေနေသာ ကေလးျဖစ္ျခင္း
အထက္ပါ အခ်က္မ်ား ရွိပါက အလြန္ျပင္းထန္ေသာ နမိုးနီးယား အဆင့္ျဖစ္ပါသည္။
အသက္အႏၱရယ္ စိုးရိမ္ရပါသျဖင့္ နိးစပ္ရာေဆးရံုသို႔ ခ်က္ခ်င္း သြားေရာက္ျပသပါ။