ႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ျခင္း

ဤကုထုံးသည္ ေပါင္မွ ေသြးေၾကာမႀကီးမွတစ္ဆင့္ ေသြးေၾကာခ်ဲ႕ ဝိုင္ယာျဖင့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းသည့္ေနရာကို ခ်ဲ႕ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ယခုလက္ရွိတြင္ ႏွလုံးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ျခင္း၌ အေကာင္းဆုံးကုထုံးအျဖစ္ လက္ခံထားၾကသည္။ ေသြးခဲေဖ်ာ္ကုထုံးႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ
လူနာမ်ားအတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဤကုထုံးေၾကာင့္ ႏွလုံးေအာင့္ျခင္းျဖင့္ ေသဆုံးမွုႏွုန္းမ်ား သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ကုထုံးခံယူထားေသာ လူနာမ်ားတြင္လည္း
ႏွလုံးစြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုတိုးတက္ျခင္း၊ ေသြးေၾကာျပန္ခ်ဲ႕ထားမွုႏွုန္း ပိုေကာင္းျခင္းတို႔ႏွင့္ ျပန္ျဖစ္မွုႏွုန္း နည္းပါးျခင္တို႔ကို ေတြ႕ရသည္။
ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဤကုထုံးသည္ တြင္က်ယ္လ်က္ရွိသည္။

ကုထုံး၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား
၁။ ခြဲထားေသာေနရာမွ ေသြးထြက္ျခင္း
၂။ ေလျဖတ္နိုင္ျခင္း
၃။ ႏွလုံးျပန္ေအာင့္နိုင္ျခင္း
၄။ အေရးေပၚ ႏွလုံးေသြးေၾကာလႊဲ ခြဲစိတ္မွု ခံယူရနိုင္ျခင္း
၅။ ေသဆုံးနိုင္ျခင္း