သားအိမ္ေခါင္းခၽြဲေျမွး စစ္ေဆးျခင္း

သားအိမ္ေခါင္းၾကည့္ျပြန္ျဖင့္ သားအိမ္ေခါင္းကို ၾကည့္၍ ခၽြဲေျမွးယူေသာ သစ္သားျပားငယ္ သို႔ cytobrush သို႔ spatula ျဖင့္ ခၽြဲေျမွးယူကာ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ေဆးရေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

  • သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ အၾကိဳအဆင့္ကို ၾကိဳတင္သိရွိျခင္းျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္
  • ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ျဖစ္ေပသည္။

စစ္ေဆးမႈခံယူသင့္ေသာ သူမ်ား

  • အသက္ ၂၅ႏွစ္မွ ၆၄ႏွစ္အတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုး အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္ တစ္ၾကိမ္ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

ဤစစ္ေဆးျခင္းမွ မည္သည့္အရာမ်ားကို သိရွိနိုင္သနည္း။

မ်က္စိျဖင့္ မျမင္နိုင္ေသာ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ အၾကိဳအဆင့္ သို႔ စီအိုင္အန္(CIN)ကို အဆင့္ ၁၊၂၊၃ ခြဲျခား သိရွိနိုင္ပါသည္။

  • က်န္းမာေသာ သားအိမ္ေခါင္းဟု အေျဖထြက္ပါက ၁-၃ ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးသြားရပါမည္။
  • စီအိုင္အန္ အဆင့္ ၁ ျဖစ္ပါက ၄-၆လ အၾကာတြင္ ထပ္မံစစ္ေဆး၍ လိုအပ္ပါက သားအိမ္ေခါင္း မွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္နုိင္ပါသည္။
  • စီအိုင္အန္ အဆင့္ ၂-၃ ျဖစ္ပါက သားအိမ္ေခါင္း မွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္းလုပ္ေဆာင္၍ လိုအပ္ေသာ ကုသမႈခံယူသင့္ပါသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)