မေတာ္တဆျဖစ္မွုတြင္ အရိုးက်ိဳးေသာ လူနာအား ျပဳစုျခင္း

ေအာက္ပါ လကၡဏာမ်ားရွိပါက အရိုးက်ိဳးေနပါသည္။

၁။ထိခိုက္မိေသာေနရာ ေယာင္ယမ္းလာျခင္း
၂။အထိမခံနိုင္ေအာင္ နာျခင္း
၃။ ထိမိေသာ အစိတ္အပိုင္းအား လွုပ္ရွား၍ မေအာင္ နာျခင္း
၄။ခိုက္မိေသာအား ျပင္းထန္ျခင္း
၅။ လူနာက လွုပ္ရွားလိုက္တိုင္း နာေနေသာေနရာမွ ပြတ္တိုက္မိေနသည္ဟု ခံစားရျခင္း
၆။ သိသိသာသာ အရိုးက်ိဳးေနျခင္း (ဥပမာ- လက္က်ိဳးရာတြင္ လက္ေကာက္သြားျခင္း၊ အေပၚယံ အေရျပား ေပါက္ျပဲျခင္း၊
အရိုးစြန္းမ်ားပင္ ျမင္ေနရျခင္း) ဤအဆင့္သည္ အေရးေပၚျဖစ္ပါသည္

အရိုးက်ိဳးသြားၿပီဟု ယူဆပါကမည္သို႔ အေရးေပၚ ျပဳစုရမည္နည္း

၁။ထိမိေသာ အစိတ္အပိုင္းအား တတ္စြမ္းသမၽွ မလွုပ္ရွားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ
ဥပမာ
-လည္ပင္းကို ခိုက္မိသည္ဟု ယူဆရပါက လူနာကို မထိရ။
အေရးေပၚ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျမန္ဆုံး ဆက္သြယ္ပါ။
-ေျခ၊ လက္မ်ား ျဖစ္ပါက ေျဖာင့္တန္း မာေၾကာေသာ အရာတစ္ခုႏွင့္ ကပ္စည္းေပးပါ။ ႀကိဳးစည္းလၽွင္ ေသြးလည္ပတ္မွုမျပတ္
ေတာက္ေစရန္ တင္းၾကပ္စြာ စည္းျခင္း မျပဳရ။
-ေက်ာရိုးထိမိသညိ ယူဆပါက လူနာကို တတ္နိုင္သမၽွ မလွုပ္ရွားေစပဲ အေရးေပၚသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား
ေရာက္လာမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါ

၂။ ေသြးထြက္ေနေသာ လူနာျဖစ္ပါက ေသြးထြက္သည့္ ေနရာ၏ အထက္ ၆လက္မခန႔္အကြာေနရာတြင္ ႀကိဳးျဖင့္စည္းေပးပါ။
သို႔ေသာ္ တအား တင္းၾကပ္စြာ မစည္းရ။
မိမိ လက္ညႇိုးပါ ထည့္စည္း၍ လက္ညႇိုးထုတ္သာ႐ုံ ထားစည္းပါ။

၃။ ေသြးထြက္ေနေသာ လူနာအား ေျမျပင္ညီတြင္ အိပ္ေစကာ ေျခေထာက္ကို ေျမျပင္မွ တစ္ေပအျမင့္သို႔ ေျမႇာက္ေပးထားပါ။

၄။ လူနာသည္ အရိုးက်ိဳး၍ ေသြးထြက္ေနလၽွင္ ေဆး႐ုံေရာက္က ခြဲခန္းဝင္ရနိုင္သျဖင့္ အစားအစာ မေကၽြးထားပါႏွင့္။ အရည္တိုက္နိုင္သည္။

၅။ အရိုးက်ိဳးသည္ဟု ယူဆေသာေနရာေပၚတြင္ ေပါက္ျပဲေနေသာအနာကို ေရသန႔္ျဖင့္ စင္စင္ေဆးပါ။ သန႔္စင္ေသာ အဝတ္စ၊ ပတ္တီးစျဖင့္
အုပ္ေပးပါ။ အလြန္သန႔္စင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။