ေရမႊာနည္းျခင္း၊ ေရမႊာမ်ားျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္အခ်ိဳ႕မွာ ကိုယိဝန္အပ္စဥ္ကာလအတြင္း ဆရာဝန္က ” ေရမႊာနည္းေနတယ္” “ေရမႊာေတြေတာ့မ်ားေနတယ္” စသည္ျဖင့္ ေျပာတာ
ၾကံဳဖူးၾကမွာပါ။

ဒါဆို ေရမႊာဆိုတာဘာလဲ?
ေရမႊာဆိုတာ ဗိုက္ထဲက ကေလးေလးကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမရွိေအာင္တစ္ဆင့္ခံေပးထားတဲ့ သားအိမ္တြင္းရွိ ေရျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးသားအိမ္တြင္းလႈပ္ရွားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ေမြးဖြားခ်ိန္မွာလည္း ကေလးသားအိမ္တြင္းတိုးထြက္လြယ္ေအာင္ ကူညီေပးတဲ့ သဘာဝလက္ေဆာင္ျဖစ္ပါတယ္။

ေရမႊာေရနည္းတယ္ဆိုတာ
ပံုမွန္ ၁၅၀၀ml ထက္နည္းေနတာကို အၾကမ္းအားျဖင့္ဆိုလိုတာပါ။ ( အတိအက် ပမာဏမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမတူတာေၾကာင့္ ဆရာဝန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္လိုအပ္ပါတယ္) အခ်င္းပံုမွန္အလုပ္မလုပ္တာ၊ ကေလးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရပ္သြားတာေတြနဲ႔ တြဲၿပီးေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ အလြန္အမင္းေရမႊာေရနည္းတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကေလးငယ္ ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းတာ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမမွန္တာေတြနဲ႔ တြဲတတ္လို႔ ဂရုစိုက္သင့္ပါတယ္။

ကုသမႈအေနနဲ႔
ကြန္ျပဴတာဓာတ္မွန္ ( Ultrasound) ရိုက္၍ ေရာဂါဇစ္ျမစ္ရွာ၍ ကု သ ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေရမႊာေရမ်ားတယ္ဆိုတာ
ပံုမွန္ ၁၅၀၀ml ထက္မ်ားေနတာကို အၾကမ္းအားျဖင့္ဆိုလိုပါတယ္။ (အတိအက် ပမာဏမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမတူတာေၾကာင့္ ဆရာဝန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္လိုအပ္ပါတယ္) အမ်ားအားျဖင့္ အမႊာပူးကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မွာ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ပြားျခင္း၊ တို႔တြင္ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ဝမ္းဗိုက္တြင္း ကေလးေသဆံုးမႈတြင္လည္းေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။

ကုသမႈအေနႏွင့္
ကြန္ျပဴတာဓာတ္မွန္( Ultrasound) ရိုက္၍ ကေလးအေနအထားကိုၾကည့္၍ ကုသျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳရွိေနေသာကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ဆီးခ်ိဳေကာင္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေမြးဖြားခ်ိန္ကို ေသခ်ာတြက္ခ်က္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ကုသႏိုင္ပါတယ္။

မယ္တင္( ေဆး ၁)