အဝလြန္သူမ်ားႏွင့္ ႏွလုံးေအာင့္ျခင္း

အဝလြန္သူမ်ားတြင္ ေသြးတြင္းအဆီမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊ ႏွလုံးေရာဂါမ်ားမွာ လကၡဏာမျပဘဲ
အခ်ိန္အတန္ၾကာေအာင္ ျဖစ္ပြားေနနိုင္သည္။ ထိုသို႔ေနရင္းက ႐ုတ္တရက္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းေဝဒနာ ခံစားရနိုင္ပါသည္။

႐ုတ္တရက္ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းသည္ စိုးရိမ္ရပါသလား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာမ်ားရွိပါက စိုးရိမ္ရပါသည္။နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံသို႔ သြားရန္ လိုပါသည္။
၁။ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းသည္ ၅မိနစ္ထက္ၾကာျခင္း
၂။ အသက္မရွူနိုင္ေလာက္ေအာင္ ေအာင့္ျခင္း
၃။ ရင္ဘတ္ကို ဖိထားသကဲ့သို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳးႏွင့္ တင္းၾကပ္စြာ စည္းထားသကဲ့သို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆြဲဆုပ္ထား
သကဲ့သို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရင္ဘတ္ေပၚသို႔ ေလးလံေသာအရာတစ္ခု ဖိထားသကဲ့သို႔ေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရျခင္း
၄။ မည္သို႔ပင္ အေနအထား ေျပာင္းလဲေသာ္လည္း မသက္သာျခင္း
၅။ လွုပ္ရွားလၽွင္၊ သို႔မဟုတ္ လွုပ္လွုပ္ရွားရွား လုပ္အၿပီးတြင္ ပိုနာျခင္း
၆။ နားလိုက္လၽွင္ သက္သာျခင္း
၇။ အသက္ရွူက်ပ္ျခင္း

ဤလကၡဏာမ်ား ရွိပါကနီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံသို႔ အလ်င္အျမန္ သြားေရာက္ျပသပါ။