ကေလး ႏွာေခါင္းေသြးလၽွံျခင္း ( ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း )