ေမြးကင္းစကေလးအသားဝါျခင္း

ေမြးကင္းစကေလးမ်ား ဘာေၾကာင့္အသား၀ါတတ္ပါသလဲ။ အသား၀ါလာလွ်င္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသနည္း။

ေမြးကင္းစကေလး ဟူသည္ ေမြးစမွ ကေလးအသက္ ၁ လအထိကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရြယ္ကေလးမ်ား မ်က္လံုးနွင့္ အသား၀ါျခင္းကို ေမြးကင္းစကေလး အသား၀ါျခင္း ဟုေခၚပါသည္။

လူၾကီးမ်ားကဲ့သို႔ အသည္းေရာင္ျခင္း၊ သည္းေျခလမ္းေၾကာင္းပိတ္ျခင္း စေသာ ေရာဂါေၾကာင့္သာ ျဖစ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။

အသား၀ါျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမွာ

 • ငယ္ေသြးလဲ၍၀ါျခင္း
 • အေမႏွင့္ ေသြးအမ်ိဳးအစား မတူ၍၀ါျခင္း( ေအဘီအိုABO သို႔ မဟုတ္ အာအိပ္ခ်္ Rh)
 • G6PD ဟုေခၚေသာ ေသြးတြင္းဓာတ္တစ္မ်ိဳး ခ်ိဳ့တဲ့၍၀ါျခင္း
 • မိခင္ႏို့ေျကာင့္ ၀ါျခင္း(မိခင္နို့သည္ ၾကာရွည္ကေလးအသား၀ါျခင္း ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း ကေလးအတြက္ အႏၱရာယ္ မရိွပါ။ ထို့အျပင္ အာဟာရဓာတ္ ၾကြယ္၀ေသာေၾကာင့္ မိခင္ႏို့တိုက္ေကၽြးရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။
 • ေမြးရာပါေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ၀ါျခင္း။
 • လည္ပင္းဓာတ္ ခ်ိဳ့တဲ့ျခင္း၊ အသည္းေျခာက္ျခင္း၊ သည္းေျချပြန္ပိတ္ျခင္း စသည္တို့ ေၾကာင့္၀ါျခင္း။

မ်ားေသာအားျဖင့္ အသက္ ၂ရက္မွ ၇ရက္အတြင္း၀ါေလ့ ရွိပါသည္။ ဦးစြာ မ်က္လံုးႏွင့္ မ်က္ႏွာ စ၀ါလာသည္။ ထို့ေနာက္ ကိုယ္အေပၚပိုင္း၊ ျပီး ၀မ္းဗိုက္၊ ျပီးေနာက္ ေပါင္နွင့္ လက္ေမာင္း၊ ေနာက္ဆံုးမွ ေျခဖ၀ါး လက္ဖ၀ါး ဤသို့ အစဥ္အတိုင္း၀ါ ပါသည္။

ကေလး အသား၀ါလာသည္ဟုထင္ပါက

 • မိခင္နုိ့ ပိုမိုတိုက္ေကၽြးပါ။
 • ၀ါေသာ၊ အ၀ါေရာင္ အ၀တ္္အစား အသံုးအေဆာင္မ်ား မသံုးရပါ။
 • ကေလးပစၥည္းမ်ား အတြင္းသို့ ပရုတ္လံုးမထည့္ပါႏွင့္။
 • အနည္းဆံုး မနက္တစ္ၾကိမ္ ညတစ္ၾကိမ္ ကေလးအသားမည္မ်ွ၀ါလာသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
 • မ်က္လံုးႏွင့္ မ်က္ႏွာ၊ ကိုယ္အေပၚပိုင္း ထက္ပို၍၀ါေလ့ မရိွပါ။ အကယ္၍ ဤထက္ ပို၍၀ါလာပါက ဆရာ၀န္တစ္ဦးနွင့္ ျပသရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေအာက္ပါ လကၡဏာမ်ား ရွိပါက ခ်က္ခ်င္းေဆးရံုသို့ သြားေရာက္ျပသပါ။

 • ေပါင္နွင့္ လက္ေမာင္း၊ေျခဖ၀ါး လက္ဖ၀ါး ၀ါလာျခင္း
 • နို့ေကာင္းစြာ မစို့နိုင္ျခင္း
 • အာေခါင္ျခစ္၍ ငိုျခင္း
 • တက္ျခင္း၊မွိန္းျခင္း

ကေလးအသား၀ါလာပါက မည္သည့္စစ္ေဆးမႈမ်ားခံယူသင့္ပါသနည္း။

 • ကေလးေသြးအမ်ိဳးအစားစစ္ေဆးျခင္း( ABO, Rh)
 • G6PD စစ္ေဆးျခင္း
 • ေသြးတြင္းအ၀ါဓာတ္ပမာဏ စစ္ေဆးျခင္း
 • ေသြးတြင္းအ၀ါဓာတ္ အမ်ိဳးအစား စစ္ေဆးျခင္း
 • ေသြးနီဥ ပမာဏစစ္ေဆးျခင္း(PCV)
 • ေရာဂါပိုး၀င္ေရာက္မႈ ရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္း
 • ကာလသားေရာဂါပိုးရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း

ေမြးကင္းစကေလးမ်ားတြင္ ေသြးတြင္းအ၀ါဓာတ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းစစ္ေဆးရပါမည္။

ကေလး၏ေျခဖေနွာင့္မွ ေသြးစက္အနည္းငယ္ယူ၍ စက္ထဲထည့္ကာ လွည့္ျပီး ေနာက္ အေျဖကိုဖတ္ျခင္း ျဖင့္ သိနိုင္ပါသည္။

လိုအပ္သလုိ (ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း) ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးရန္ လိုပါသည္။

ကုသနိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား
ေမြးကင္းစကေလးမ်ားအသား၀ါျခင္းအေၾကာင္းမ်ား နွင့္ အိမ္တြင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ကေလးသည္

 • ေမြးစမွ ၂ရက္အတြင္း၀ါလာသည္ျဖစ္ေစ၊
 • ၇ရက္ေက်ာ္ေသာ္လည္း အသား၀ါ မက်လွ်င္ျဖစ္ေစ၊
 • အႏၱရာယ္ လကၡဏာမ်ားျပလာ၍ ျဖစ္ေစ၊
 • ကိုယ္နွင့္ ေျခလက္မ်ားပါလာသည္ျဖစ္ေစ၊
 • ေသြးတြင္းအ၀ါဓာတ္ ရွိသင့္သည္ထက္ အဆမတန္ ပိုမ်ားေနလွ်င္ျဖစ္ေစ

စသည္တစ္ခုခုျဖစ္လာပါက ကုသမႈ ခံယူသင့္ပါသည္။

ပထမဦးဆံုးမွာ နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရးေဆးခန္း သို႔မဟုတ္ ေဆးရံုသို႔ သြားေရာက္၍ ဆရာ၀န္နွင့္ျပသကာ စစ္ေဆးကုသမႈခံယူရပါမည္။
ကုသနိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ

 • ေသြးတြင္းအ၀ါဓာတ္ပမာဏကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊
 • မီးျပ၍ ကုသျခင္း၊
 • ေသြးလဲ၍ ကုသျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ကုသမႈမခံယူပါက မည္သည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္တတ္ပါသနည္း။

ေသြးတြင္းအ၀ါဓာတ္သည္ ၂၀mg% မေက်ာ္လွ်င္ အႏၱရာယ္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုပမာဏထက္ေက်ာ္သြားပါက ဦးေနွာက္ကို ကာရန္ထားေသာ အေျမွးပါးကို ျဖတ္ကာ ဦးေႏွာက္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာပါသည္။ ၀င္ေရာက္ေသာအခါ ေသြးတြင္းအ၀ါဓာတ္ေၾကာင့္ ဦးေနွာက္ထိခိုက္မႈ(kernicterus, ကာေနးထရပ္) ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ကနဦးအစတြင္

 • နို႔စို႔နည္းျခင္း၊
 • အသံစူးစူးျဖင့္ ေအာ္ငိုျခင္း
 • မွိန္းျခင္း
 • တက္ျခင္း မ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိန္မီ ကုသမႈမခံယူပါက

 • အၾကားအာရံု ထိခိုက္ျခင္း
 • ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးျခင္း
 • ကေလး၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္း
 • ေလျဖတ္ျခင္း တို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)