အေမနဲ႔ ကေလး ေသြးမတူဘူးလား?

ေသြးအုပ္စု ခြဲေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။

ABO

Rh

M&N သည္ျဖင့္ ရွိသည့္အထဲတြင္ ေအ၊ဘီ၊ ေအဘီ၊ အို စနစ္သည္ အသံးုမ်ား၍ နားယဥ္ေသာ စနစ္ျဖစ္ပါသည္

အေမနဲ႔ ကေလး ေသြးအမ်ိဳးအစား မတူဘူး၊ အေမက ေအ၊ ကေလးက ေအဘီ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

အေဖက ဘီျဖစ္လို႔ ေနမွာေပါ့ ဒါကမဆန္းပါ

ဆန္းသည္က အခုေျပာမယ့္ Rh

အေပါင္းေသြး အႏုတ္ေသြး ေခၚၾကသည္

ဘာမ်ားပါလိမ့္

အကယ္၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ေသြးထဲတြင္ ေသြးနီဥေပၚ၌ Rhအမွတ္အသား ပါေနပါက အေပါင္းေသြး

မပါပါက အႏုတ္ေသြးသတ္မွတ္သည္

အေပါင္းေသြး သမားမ်ားသည္ ေသြးနီဥေပၚတြင္ အမွတ္အသားပါသည္

အႏုတ္ေသြးသမားမ်ားကား မပါသျဖင့္ အကယ္၍ သူတို႔ေသြးမဟုတ္ပဲ ဝင္လာလ်ွင္ တိုက္နိုင္ရန္ အေပါင္းေသြးကို ဖ်က္ေသာ ပဋိပစၥည္းမ်ား ရွိေနတတ္သည္

ျပႆနာက အဲဒီက စတာပါ

အကယ္၍ အေမက အေပါင္းေသြး၊ ကေလးက အႏုတ္ေသြး

ကိစၥ သိပ္မရွိပါ

ကေလးေမြးစဥ္ အေမရ႕ဲ အေပါင္းေသြးက ကေလးရဲ႕ အႏုတ္ထဲ ဝင္ဦးေတာ့ တိုက္စရာ ပဋိပစၥည္း မရွိေသးတာမ်ားသည္

ဒါဆိုေျပာင္းျပန္

အေမအႏုတ္ ကေလးအေပါင္း

ဒါျပႆနာ ရွိပါသည္

မိခင္ဆီက အေပါင္းဆန္႔က်င္ ပဋိပစၥည္းေတြ ကေလးဆီေရာက္သြားၿပီး ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွလွ်င္ ဝမ္းမမကြၽတ္ခင္ ေသဆံုးတတ္ပါသည္

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္အပ္လ်ွင္ ေသြးအုပ္စု ေသခ်ာျပန္စစ္ပါ

သင္ အႏုတ္ေသြး ျဖစ္ေနပါက သင့္ကေလးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ဆရာဝန္နွင့္ တိုင္ပင္ထားသင့္ေပသည္။

ေဒါက္တာယမင္း(ေဆး ၁)