တားေဆးေသာက္ရန္ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း

သင့္အေနနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ တားေဆးေသာက္ေနရင္း ေဆးေသာက္ရန္ ေမ့ေလ်ာျခင္း ျဖစ္ပြားလာပါက သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာဟာ

* ဘယ္ႏွစ္လုံးအထိေမ့သြားတာလဲ

* ေဆးကတ္ဘယ္ေနရာမွာ ေမ့သြားတာလဲ

* ဘယ္လိုတားေဆးအမ်ဳိးအစားေသာက္ေနတာလဲ

ဒီအခ်က္ေတြအေပၚမူတည္ပါတယ္ ။

ေဆးတစ္လုံးေသာက္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း

သင့္အေနႏွင့္ ေဆးတစ္ႀကိမ္သာေသာက္ရန္ေမ့ေလ်ာ့ပါက သသ့္အေနနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္းမွ တားထားႏိုင္ပါေသးတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္

* သတိရရျခင္းကို ေမ့သြားခ့ဲတ့ဲ ေဆးကိုေသာက္ပါ ထို႔ေနာက္ ပုံမွန္အတိုင္းေသာက္ေနက်အလုံးကိုလဲ တိတိက်က်ဆက္ေသာက္ပါ တစ္ေန႔ထဲ ႏွစ္လုံးျဖစ္လွ်င္ေတာင္ ေသာက္ပါ

* က်န္ေသာရက္မ်ားကို ပုံမွန္အတိုင္းေသာက္ပါ

* သင့္အေနနဲ႔ အေရးေပၚတားေဆး ဒါမွ အေရးေပၚသေႏၶတားနည္း မလိုအပ္ပါ

ေဆးႏွစ္လုံုး ႏွင့္ အထက္ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း

သင့္အေနနဲ႔ ႏွစ္လုံး ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္လုံးထက္ပိုၿပီး ေမ့ေလ်ာ့ေနပါက သင့္ကိုယ္ဝန္တားျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္

* ခ်က္ျခင္း ေဆးႏွစ္လုံးကို သတိရရျခင္းေသာက္ပါ ေနာက္ၿပီးလွ်င္ က်န္ေသာ ေဆးမ်ားကို ေန႔စဥ္ေသာက္ေပးပါ ။ သင့္အေနနဲ႔ တစ္ရက္ထဲႏွစ္လုံး ေသာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္

* အေစာပိုင္းေသာက္ရန္ေမ့ေလ်ာ့သြားသည့္ေဆးမ်ားကို ထားလိုက္ပါ

* က်န္ေသာေဆးမ်ားကို ပုံမွန္အတိုင္းဆက္လက္ေသာက္ပါ

* ေနာက္ခုႏွစ္ရက္အတြင္း စိတ္ခ်ရေစရန္ ကြန္ဒုံသုံးေပးပါ

ဒါမွမဟုတ္ဘဲ သင့္အေနနဲ႔ ဒီလို ႏွစ္ႀကိမ္အထက္ေမ့တာဟာ ေဆးကတ္ကုန္ခါနီး ကာလမွာဆိုရင္

* သင့္အေနနဲ႔ ေဟာ္မုန္းေဆး ၇ လုံးနဲ႔အထက္ က်န္ေသးတယ္ဆိုလွ်င္ – ကတ္ကုန္တ့ဲအထိဆက္ေသာက္ၿပီး က်န္တ့ဲ အားေဆးအလုံးေတြကို ဆက္ေသာက္ၿပီးမွ ေနာက္တစ္ကတ္ကို စေသာက္ပါ

* သင့္အေနနဲ႔ေဟာ္မုန္းေဆး ၇ လုံးေအာက္နည္းၿပီးက်န္ေနပါက – လက္က်န္ကတ္ကုန္ေအာင္ေသာက္ပါ ၿပီးလွ်င္ ေနာက္တစ္ကတ္ ေဆးကတ္အသစ္ကိုစတင္ေသာက္ပါ အားေဆးအလုံုးေတြကို မေသာက္ရေတာ့ပါ

သင့္အေနနဲ႔ ေဆးကတ္ အစကာလတြင္ ေဆးႏွစ္လုံးႏွင့္အထက္ ေသာက္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး ခုႏွစ္ရက္အတြင္း အကာအကြယ္မ့ဲ လိင္ဆက္ဆံမိပါက အေရးေပၚသေႏၶတားျခင္းမ်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ