ႏွလုံးႂကြက္သား ပုပ္ျခင္း

ရင္ဘတ္ေအာင့္တိုင္း ႏွလုံးႂကြက္သား ပုပ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ ႏွလုံးႂကြက္သား ပုပ္ျခင္း၏
လကၡဏာရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ျပင္းထန္ေသာ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း
၂။ ရင္ဘတ္ေအာင့္ခ်ိန္ ၅မိနစ္ထက္ၾကာျခင္း
၃။ ေဆးငုံေသာ္လည္း မသက္သာျခင္း
၄။ ရင္ဘတ္ေအာင့္ခ်ိန္၌ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း
၅။ ေခၽြးေစးမ်ားျပန္လာျခင္း
၆။ အသက္ရွုၾကပ္လာျခင္း
၇။ ေယာက္ယက္ခတ္ျခင္း
၈။ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ရင္ညြန႔္မွေအာင့္ျခင္း၊ ေမးရိုးတစ္ေလၽွာက္ေအာင့္ျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေက်ာလယ္
မွေအာင့္ျခင္းမ်ားသည္လည္း ႏွလုံးႂကြက္သားပုပ္ေသာေၾကာင့္ ေအာင့္ျခင္း ျဖစ္ေနနိုင္ပါသည္။
ႏွလုံးႂကြက္သားပုပ္ျခင္း ေသခ်ာပါက ေဆး႐ုံတြင္

# ႏွလုံးေအာင့္ျခင္း သက္သာေစရန္
၁။ Diamorphine 2.5 – 10mg အေၾကာေဆးသြင္းျခင္း
ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းအတြက္ metoclopramide 10mg အေၾကာေဆးသြင္းျခင္း

၂။ ေအာက္ဆီဂ်င္ 2-5L/min ကို ၂နာရီမွ ၃နာရိၾကာ ေပးျခင္း၊ အေျခအေနအရ အတိုးအေလ်ာ့ ျပဳျခင္း

၃။ ေသြးေပါင္ေကာင္းပါက nitrateလၽွာေအာက္ ငုံေဆးေပးျခင္း

#ဓာတ္ဆားျဖည့္တင္းျခင္း
ႂကြက္သားမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ ပိုတက္ဆီယမ္ႏွင့္ မဂၢနီဆီယမ္ ဓာတ္ဆားမ်ား ဆုံးရွုံးျခင္းသည္ ႏွလုံးႂကြက္သားပုပ္ျခင္းကို
ပိုမိုဆိုးရြားေစတတ္ေသာေၾကာင့္လိုအပ္လၽွင္ ဓာတ္ဆားျဖည့္တင္းရမည္

#ႂကြက္သားပုပ္ေသာ ဧရိယာ ထပ္မျပန႔္ေစရန္
၁။ Beta-blockerေဆးအုပ္စု ေပးျခင္း
၂။ ACEIေဆး အုပ္စု ေပးျခင္း
၃။ ေသြးခဲေဖ်ာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ေသာေၾကာင့္္ နိးစပ္ရာ ေဆး႐ုံအႀကီးသို႔ ျဖစ္ခ်ိန္မွ ၄နာရီအတြင္း ပို႔ေဆာင္ပါ။

ႏွလုံးႂကြက္သား ပုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ပါက နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံသို႔ အလ်င္အျမန္သြားေရာက္ကာ ေအာက္ပါ ကုသမွုမ်ား ခံယူပါ

၁။ ECGဆြဲ၍ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
၂။ ေသြးထြက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား မရွိပါက Aspirin အက္စပရင္ ၃၀၀မီလီဂရမ္ (ေလးျပား) ႏွင့္ Clopidrogrel
ကလိုပီဒရိုဂရယ္ ၃၀၀ မီလီဂရမ္ ဝါးစားပါ
၃။ အနာသက္သာေသာ ေဆးမ်ား ေပးျခင္း
၄။ ေအာက္ဆီဂ်င္ေပးျခင္း
၅။ ႏွလုံးရင္ၾကပ္ျခင္းကို ကုသမွု ခံယူျခင္း
၆။ ေသြးတြင္း အဆီဓာတ္မ်ား၊ ႏွလုံးထိခိုက္မွုဆိုင္ရာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ ႏွင့္ ေသြးဆဲလ္မ်ားစစ္ေဆးရန္
ေသြးေဖာက္ျခင္း
၇။ ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္ ရိုက္ျခင္း