Measles ၀က္သက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး

၀က္သက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးကို ပံုစံ ၃ မ်ိဳးျဖင့္ ရရွိနိုင္သည္။
• ၀က္သက္ေရာဂါ ၁မ်ိဳးတည္းကိုကာကြယ္ေသာ ကာကြယ္ေဆး
• ၀က္သက္နွင့္ ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆး(MR)
• ၀က္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုး၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး(MMR)
၀က္သက္ေရာဂါ ၁မ်ိဳးသာ ကာကြယ္ေဆးကို ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ ကေလးအသက္ ၉လနွင့္ ၁၈လ တြင္
၂ၾကိမ္ ထိုးရပါမည္။
၂မ်ိဳးကာကြယ္ေဆးကို ျဖည့္စြက္ကာကြယ္ေဆးထိုးရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။
၃မ်ိဳးကာကြယ္ေဆးကို အခ်ိဳ႕ေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ နိုင္ငံ၏ကာကြယ္ေဆးထိုးနိုင္ေသာကေလး
၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာနိုင္ငံမ်ားအတြက္ ပိုသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
ကာကြယ္ေဆးကို အိပ္အိုင္ဗီြ ရွိေသာကေလးမ်ားနွင့္ မိခင္ေလာင္းမ်ားတြင္ ထိုးနိုင္ေသာ္လည္း ခုခံအားက်ဆင္းေနေသာကေလးမ်ား၊
က်ဆင္းေစေသာ ေရာဂါျဖစ္ေနသူမ်ား၊ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါျဖစ္ေနသူမ်ား၊ အျပင္းဖ်ားေနသူမ်ား၊ နွင့္ စတီးရြိဳက္ေဆးမ်ားေသာက္ေနသူမ်ား မထိုးသင့္ပါ။