မွဲ႔ကင္ဆာ ( Malignant Melanoma)

အေရျပားကင္ဆာ အမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာရွိသည့္ အနက္ မွဲ႔ကင္ဆာမွာ အနၱရာယ္အမ်ားဆံုး ေသာ အေရျပားကင္ဆာျဖစ္ပါသည္။ မွဲ႔ကင္ဆာ၏ (၉၀%) ေက်ာ္မွာ အေရျပားေရာင္ျခယ္ပစၥည္းထုတ္ ဆဲလ္ (Melanocyte Cell) မ်ား မ်ိဳးရိုးဗီဇေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ပတ္ဝန္းက်င္လႈံေဆာ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲသြားေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာရပါသည္။ အေတြ႕အမ်ားဆံုး အသက္အရြယ္မွာ အသက္ (၅၀) ခန္႔ျဖစ္၍ အရြယ္မေရြး ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသူမ်ားမွာ
(၁) မိသားစုမ်ိဳးရိုးရွိသူမ်ား
(၂) အရြယ္အစားမညီေသာ မွဲ႔ အမ်ားအျပားရွိသူမ်ား
(၃) ေနေရာင္ႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာထိေတြ႕ရသူမ်ား
(၄) အသားျဖဴသူမ်ား

လကၡဏာမ်ားမွာ
သင္၏မွဲ႔တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလကၡဏာမ်ားေတြ႕ရပါက ဆရာဝန္ထံ အလ်င္အျမန္သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။
(၁) နဂိုပံုမဟုတ္ဘဲ ပံုပန္းသ႑ာန္ ေျပာင္းလဲလာျခင္း
(၂) အနားစြန္းမ်ားညီညာမႈမရွိေတာ့ျခင္း
(၃) မွဲ႔ ၏အေရာင္ေျပာင္းလဲျခင္း
(၄) ရုတ္တရက္ မာေက်ာလာျခင္း၊ မွွဲ႔မွေသြးထြက္ျခင္း … တို႔ျဖစ္ပါသည္။