အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါ
ျဖစ္ပြားပံု
• တစ္နွစ္လွ်င္ လူသန္းေပါင္း ၁.၄သန္းခန္႔သည္ အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါကို ခံစားေနၾကသည္။
• ေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ကင္ဆာအမ်ိဳးအစားကို ျပပါဆိုလ်ွင္လည္း အဆုတ္ကင္ဆာကို ျပရေပလိမ့္မည္။
• ကင္ဆာျဖစ္သူအားလံုး၏ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ေနၾကျပီး နွစ္စဥ္ေသဆံုးေနၾကပါသည္။
• ထို႔ေၾကာင့္ အဆုတ္သည္ ကင္ဆာျဖစ္ရံုမဟုတ္ဘဲ ေရာဂါေၾကာင့္ေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။
• အဆုတ္သည္ ကင္ဆာစျဖစ္နိုင္ေသာေနရာျဖစ္ရံုမက အျခားေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္ေသာကင္ဆာမ်ားမွလည္း ျပန္႔ပြားကာျဖစ္ေသာ ကင္ဆာျဖစ္နိုင္ေသာ အဓိကေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားတြင္ အသက္ ၅၀-၆၀ၾကားတြင္အျဖစ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အသက္ငယ္သူမ်ားတြင္ အျဖစ္နည္းေသာ္လည္း လူ ၁၀၀တြင္ ၂ ေယာက္ခန္႔ ျဖစ္တတ္ပါေသးသည္။

ေရာဂါျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းမ်ား
၁။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း
• အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္သူ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
• ေန႔စဥ္ေသာက္သံုးေသာ ေဆးလိပ္ပမာဏ၊ ေဆးလိပ္တြင္ပါဝင္ေသာ ေဆးရြက္ၾကီးနွင့္ အျခားကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္ပစၥည္းပမာဏေပၚ အဓိကမႈတည္ေနသည္။
• ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူသာမက ေဆးလိပ္ေငြ႕ရူမိသူမ်ားလည္း အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။
• ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ မ်ားစြာေသာက္သံုးသူျဖစ္ပါက သာမန္သူထက္ အဆ ၄၀ခန္႔ ပို၍ျဖစ္ႏႈန္းရွိပါသည္။
၂။ စက္ရံုႏွင့္ အလုပ္ေနရာမ်ား
• စက္ရံုမွထြက္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊
• ဓာတ္ေရာင္ျခည္မ်ား၊
• မီးေသြး၊ သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား စသည္။
၃။ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း
၄။ မ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္း
၅။ အဆုတ္ထိခိုက္မႈ ရွိထားျခင္း(ဥပမာ-တီဘီေရာဂါျဖစ္ဖူးျခင္း)

အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါ စစ္ေဆးနည္းမ်ား

၁။ ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း
• ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္
• ကြန္ျပဴတာဓာတ္မွန္
• သံလိုက္စက္ကြင္းဓာတ္မွန္
၂။ အရည္မွတစ္ဆင့္ ကနဦးစစ္ေဆးျခင္း
• သလိပ္၊ အဆုတ္အေျမွးပါးမွအရည္၊ ျပန္ရည္က်ိတ္မွစုပ္ထားေသာအရည္ တို႔ကို ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၃။ အသားစယူ၍ စစ္ေဆးျခင္း
၄။ ကင္ဆာျပန္႔ပြားမႈရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္း
• အရိုးဓာတ္မွန္
• ေခါင္းဓာတ္မွန္
• အသည္းဓာတ္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း
• တီဗြီ ဓာတ္မွန္
၅။ ကုသရန္စစ္ေဆးျခင္း
• ေသြးစစ္ျခင္း
ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)