• 09-5125806
  • အမွတ္ 223၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း (လယ္)၊ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းၾကား၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
  • 09-5153825
  • အမွတ္ 182/202၊ အခန္း 1၊ 34 လမ္း (အထက္)၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
  • 09-30031
  • အမွတ္ 249၊ ေျမညီထပ္၊ 40 လမ္း (အေပၚ)၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
  • 01-246590
  • အမွတ္ 122၊ ပထမထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္း(ေအာက္)၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။