အရက္ ႏွင့္ စံခ်ိန္

အရက္သည္ အစာအာဟာရတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း နုိင္ငံအလိုက္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ေန႔စဥ္မွီဝဲေနၾကေပသည္။ ထိုနည္းတူ အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားလည္း တိုးပြားလာေပသည္။ သို႔ေသာ္ ခ်င့္ခ်ိန္၍ ေသာက္ျခင္းက ပရမ္းပတာ ေသာက္ျခင္းထက္ ပို၍ သင့္ေလ်ာ္ေပသည္။

အရက္ ယူနစ္ျဖင့္ တြက္လွ်င္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ အီသေနာ ၈ ဂရမ္ပါရွိေပသည္။ ပမာဏအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ဘီယာတစ္ပိုင္း သို႔ အရက္ ၂၅စီစီ သို႔ ဝိုင္ ခြက္ေသးတစ္ခြက္ ညီမွ်သည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္းဆိုနိုင္ေပသည္။

အရက္သည္ မေသာက္သံုးလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အရက္မျဖတ္နိုင္သူမ်ားအဖို႔ ေအာက္ပါအတိုင္းေသာက္သံုးပါက အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးဟုဆိုနိုင္ေပသည္။

ေန႔စဥ္ေသာက္နိုင္ေသာ ေရခ်ိန္

  • အမ်ိဳးသားျဖစ္လွ်င္ ၃ယူနစ္
  • အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လွ်င္ ၂ယူနစ္ (မိခင္ေလာင္းမ်ား လံုးဝမေသာက္သင့္ပါ။)

ေရခ်ိန္ကိုက္သို႔ေရာက္ရန္

  • ေသာက္သံုးေသာအရက္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အတိုင္းအတာ စံခ်ိန္တစ္ခု သတ္မွတ္၍ ထိုအတိုင္းသာမွီဝဲပါ။
  • ေန႔အခ်ိန္ ေသာက္သံုးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
  • အပတ္တိုင္း အရက္လံုးဝမေသာက္ေသာေန႔မ်ား ထားရွိပါ။

သိထားရန္မွာ

  • အရက္သည္ နည္းေစမ်ားေစမဆို က်န္းမာေရးထိခိုက္နိုင္သည့္အခ်က္ကို သိထားရမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ မ်ားစြာေသာက္သံုးျခင္းထက္ ရံဖန္ရံခါေသာက္သံုးျခင္းက ပိုေကာင္းေပသည္။
  • စိတ္ညစ္ဝမ္းနည္းမႈကို ဖံုးကြယ္လိုရံုမွ်ျဖင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္၍ ၂ခါနာမျဖစ္ရေအာင္ အရက္မေသာက္ပါႏွင့္။
  • အရက္ ၁ယူနစ္သည္ တစ္နာရီၾကာေသာ္ အမူးေျပေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရက္ကို အခ်ိန္ယူ၍ ေျဖးေျဖးေသာက္သင့္သည္။
  • အစာနွင့္ တြဲေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေသြးတြင္းစုပ္ယူမူကို က်ေစနိုင္သည္။
  • ကားေမာင္းမည့္သူမ်ားသည္ ၃ယူနစ္ထက္ပိုေသာက္လွ်င္ ကားေမာင္းနိုင္သည့္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္သြားနုိင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတိျပဳေသာက္သံုးရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)