ကေလးရဖို႔ အဆင့္ျမင့္နည္းလမ္းသစ္မ်ား

တစ္ခါတစ္ခါ ကေလးဆိုသည္မယ္ မလိုခ်င္သူမ်ားတြင္ ေဟာတစ္ေယာက္…. ဟာတစ္ေယာက္ ရတတ္ေသာ္လည္း၊ တကယ္လိုခ်င္သူမ်ားထံတြင္ ေမၽွာ္သာေမၽွာ္ ေပၚမလာျဖစ္တတ္၏။ သားသမီးမရေသးသူမ်ားအဖို႔ ကံေကာင္းသည့္ တစ္ခ်က္ကေတာ့ ယခုလိုေခတ္မွီတိုးတက္ေနေသာ ေခတ္တြင္ လူျဖစ္လာရျခင္းဟုပင္ ဆိုရေပမည္။
အရင့္အရင္ေခတ္မ်ားမွာ ကေလးမရလၽွင္ ထိုင္ေစာင့္ရံု လည္ပင္းရွည္ေအာင္ေမၽွာ္ရံုမွတစ္ပါး အျခားမတတ္ႏိုင္။ ယခုေခတ္မယ္ေတာ့ ကေလးရလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကဲ့သို႔ အဆင္ျမင့္နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ ကေလးရဖို႔ ႀကိဳးစားႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္ :

(၁) ဖန္ႁပြန္သေႏၶနည္းလမ္း (IVF) (In-Vitro Fertilization)

လုပ္ေဆာင္ပံု – ေဆးဝါးမ်ား အသံုးျပဳ၍ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူ၏သားဥအိမ္မွ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ မမ်ိဳးဥမ်ား ထုတ္ႏိုင္ရန္ အသာအယာလွံု႔ေဆာ္ေပးသည္။အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူရဲ႕ မမ်ိဳးဥကိုထုတ္ယူ၊အမ်ိဳးသားျဖစ္သူရဲ႕ သုတ္ပိုးကိုထုတ္ယူ…..ထို႔ေနာက္ ထို မမ်ိဳးဥနဲ႔သုတ္ပိုးကို ဖန္ႁပြန္သေႏၶနည္းျဖင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းထဲမွာ ေပါင္းစပ္ၿပီး သေႏၶေအာင္ေစမယ္။သေႏၶေအာင္သြားၿပီး သေႏၶသားရလာတဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ သားအိမ္ထဲထည့္ေပးၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေစမယ္။

ျပဳလုပ္သင့္တဲ့ အေျခအေနမ်ား – သားဥႁပြန္ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊သားဥႁပြန္ပ်က္စီးျခင္း စတဲ့ မမ်ိဳးဥနဲ႔ သုတ္ပိုး ေတြ႕ဆံုျခင္းကို အတားအဆီးျဖစ္ေစသည့္အေျခအေနရွိသူမ်ား၊ အေၾကာင္းရင္းရွာမရဘဲ ကေလးမရသူမ်ား…..စသျဖင့္။

(၂) သုတ္ပိုးကို မမ်ိဳးဥထဲ တိုက္ရိုက္ထည့္ျခင္း(ICSI) (IntraCytoplasmic Sperm Injection)

လုပ္ေဆာင္ပံု – အမ်ိဳးသားျဖစ္သူထံမွ ထုတ္ယူထားတဲ့သုတ္ပိုးေတြထဲကမွ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးသုတ္ပိုးကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး မမ်ိဳးဥထဲထိ တိုက္ရိုက္ထည့္ၿပီးသေႏၶေအာင္ေစမယ္။သေႏၶေအာင္သြားၿပီး သေႏၶသားရလာတဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ သားအိမ္ထဲထည့္ေပးၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေစမယ္။

ျပဳလုပ္သင့္တဲ့ အေျခအေနမ်ား – သုတ္ပိုးေကာင္ေရနည္းပါးျခင္း၊ သုတ္ပိုးလႈပ္ရွားမႈနည္းျခင္း၊သုတ္ပိုးမ်ားစြာ DNA ပ်က္စီးမႈမ်ားေနျခင္း စေသာ အမ်ိဳးသားဘက္မွ မ်ိဳးေအာင္ရန္ခက္ခဲေနသူမ်ားတြင္ သံုးသည္။

(၃) သုတ္ပိုးကို သားအိမ္ထဲထည့္ေပးျခင္း (IUI) (IntraUterine Insemination)

လုပ္ေဆာင္ပံု – အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူ သားဥေႂကြခ်ိန္တြင္ သားအိမ္အတြင္းသို႔ အမ်ိဳးသားျဖစ္သူရဲ႕ သုတ္ပိုးကို ထည့္ေပးျခင္းၿဖစ္သည္။ မမ်ိဳးဥႏွင့္ သုတ္ပိုးေတြ႕ၿပီး သဘာဝအေလ်ာက္ သေႏၶေအာင္သည္ကို ေစာင့္ၿပီး ကေလးရေစသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။(အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သုထံတြင္ သားဥေႂကြျခင္းပံုမမွန္မႈမ်ားရွိပါက သားဥေႂကြေဆး အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္ေပမည္။)

ျပဳလုပ္သင့္တဲ့ အေျခအေနမ်ား -သုတ္ပိုးအလႉရွင္ျဖင့္ ကေလးရယူသူမ်ားတြင္ အသံုးမ်ားသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ပိုင္နီေမ
Ref :
https://www.manchesterfertility.com/blog/item/what-is-ivf-icsi-and-iui-and-which-is-best-for-you/?fbclid=IwAR0h6f1D3Dy7u-_lHyTYmZyqz3N-jkJK1mi7VBQK2pwhrzf03zCtgdIrMD0