ရာသီလာေနစဥ္ခ်စ္တင္းေႏွာလ်ွင္ကိုယ္ဝန္ရသြားႏိုင္လား?

ကိုယ္ဝန္ရတယ္ သေႏၶတည္တယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုလဲ ?

ဒီလို ထူးျခားတ့ဲ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္ပြားရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးရဲ႕သုတ္ပိုးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ မ်ဳိးဥတို႔လိုအပ္ပါတယ္ ။ အမ်ဳိးသမီးသားဥအိမ္မွ မ်ဳိးဥကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ၁၂ နာရီကေန ၂၄ နာရီ အထိ အသက္ရွင္ၿပီး အမ်ဳိးသားတို႔၏ သုတ္ပိုးေကာင္မွာမူ သုံးရက္ခန္႔အထိ ရွင္သန္ႏိုင္ပါတယ္ ။

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ရာသီစက္ဝန္းဟာ ပုံမွန္အားျဖင္ ၂၈ ရက္ပါ ။ ပထမဆံုးေန႔ဟာ သူရာသီစတင္တ့ဲေန႔ပါ ။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးဟာ ပုံမွန္အားျဖင္ ၁၄ ရက္ဝန္းက်င္ခန္႔မွာ မမ်ဳိးဥ ထုတ္လႊတ္ေပးပါတယ္ ။

မ်ဳိးဥေႂကြျခင္းျဖစ္စဥ္ဆိုသည္မွာ မ်ဳိးဆက္ပြားရန္ မ်ဳိးဥကိုဘသားဥအိမ္မွထုတ္လႊတ္ျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သုတ္ပိုးေကာင္နဲ႔ သားအိမ္အတြင္းေတြ႕ရွိပါက သေႏၶတည္ျခင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားပါတယ္ ။

ဒီလိုမ်ဳိးဥေႂကြျခင္းဟာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး နဲ႔တစ္ဦး မတူပါဘူး ။

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးဟာ ရာသီလာစဥ္ ဘယ္လို ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္သလဲ ?

သင့္အေနနဲ႔ ရာသီအစကာလ မိန္းမကိုယ္မွ ေသြးဆင္းုခင္းကို ရာသီလာျခင္းႏွင့္လအမွတ္မွားႏိုင္ပါတယ္ ။ သင့္အေနနဲ႔ မ်ဳိးဥေႂကြျခင္းျဖစ္စဥ္ကာလမွာ ေသြးဆင္းႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒါကို ရာသီလာျခင္းႏွင့္ အမွတ္မွားကာ လိင္ဆက္ဆံမိလွ်င္ သင့္အေနႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ရရွိႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး မ်ားျပားပါတယ္ ။

သာမာန္အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအတြက္ မ်ဳိးဥေႂကြျခင္းစက္ဝန္းဟာ ၂၈-၃၀ ၾအတြင္းျဖစ္တတ္ပါတယ္ ။ ဒါေျကာင့္သင့္အေနနဲ႔ ရာသီလာစဥ္ အတြင္းေရာ ရာသၤလာၿပီး ရက္အေတာ္ၾကာအထိ ခ်စ္တင္းေႏွာပါက ဥေႂကြျခင္းျဖစ္ရန္ နည္းပါးပါတယ္ ။

သို႔ေသာ္ စက္ဝန္းကာတိုသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္မူ ရာသီလာျခင္းႏွင့္ ဥေႂကြျခင္းကာလဟာ သူမ်ားနဲ႔မတူႏိုင္ပါ ။

ေနာက္တစ္ခုစဥ္းစားရန္မွာ အမ်ဳိးသား သုတ္ပိုးေကာင္ဟာ အမ်ဳိးသမီးအတြင္း ၇၂ နာရီထိ ေနႏိုင္သည့္အတြက္ သင္ရာသီအဆုံးကာလႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနပါကလဲ ကိုယ္ဝန္ရရင္ အခြင့္အေရးအမ်ားႀကီးရွိႏိုင္ပါတယ္ ။

ကိုယ္ဝန္တားေပးျခင္း

သင့္အေနနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ရရန္ႀကိဳးစားေနတယ္ ဆိုပါက ရာသီလာစဥ္ ခ်စ္တင္းေႏွာျခင္းဟာ ကိုယ္ဝန္ရရွိႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးနည္းပါးပါတယ္ ။

သင့္အေနနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးဆိုပါက သင့္အေနနဲ႔ အကာအကြယ္ရွိေသာ ခ်စ္တင္းေႏွာျခင္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္ ။ အကာအကြယ္အေနနဲ႔ ကြန္ဒုံသုံးျခင္း ၊ တားေဆးေသာက္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္ ။

တားေဆးလိုမ်ဳိးဟာ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေသာ ေရာဂါေတြကိုမကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ပါတနာ အမ်ဳိးသားကို ကြန္ဒုံသုံးခိုင္းျခင္းဟာ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးျဖစ္ပါတယ္ ။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ရာသီလာေနစဥ္ကာလမွာ ကိုယ္ဝန္မရႏိုင္ဟု သိထားၾကေသာ္လည္း လုံးဝမရႏိုင္ျခင္းမဟုတ္ပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္သင့္အေနနဲ႔ အၿမဲတေစ အကာအကြယ္တမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသုံးျပဳေပးျခင္းဟာ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးပဲလျဖစ္ပါတယ္ ။

အားလုံးက်န္းမာၾကပါေစ

ေဒါက္ပီ