” လူျဖစ္ခြင့္ရယ္ မေပးတဲ့အခါ “

ကံၾကမၼာက တစ္ခါတစ္ခါ ရက္စက္လြန္းလွသည္။မလိုခ်င္သူမ်ားထံတြင္ေတာ့ ကေလးေတြတစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ေမြးလာတတ္ေသာ္လည္း…လိုခ်င္သူမ်ားထံတြင္ေတာ့ …ဗိုက္ထဲက ကေလးကို လူျဖစ္ခြင့္ရယ္မေပး…အေသေလးေမြးသၫ္႕အျဖစ္မ်ိဳး ၾကံဳႀကိဳက္ရတတ္သည္။

စစ္တမ္းမ်ားအရ ကေလးအေသေမြးႏႈန္းသည္ တစ္ႏိုင္ငံနဲတစ္ႏိုင္ငံ ကြဲျပားမႈ႐ွိၿပီး၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကေလးအေယာက္ ၁၀၀၀ ေမြးလ်ွင္ ၅ေယာက္မွ ၄၄ေယာက္အထိ ကေလးအေသေမြးႏိုင္ေခ်႐ွိေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ဗိုက္ထဲကကေလး ေသဆံုးေနၿပီဆိုရင္ ျပသတတ္တဲ့ လကၡဏာေတြက အဓိကအားျဖင့္

• ကေလးတိုးတာသိသိသာသာေလ်ာ့သြား(သို႔)ကေလးလံုးဝမတိုးေတာ့ျခင္း

• ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၏ဗိုက္အရြယ္အစား ထပ္ႀကီးမလာေတာ့ျခင္း(သို႔)ဗိုက္အရြယ္အစား ေသးသြားျခင္း….စတဲ့ လကၡဏာရပ္ေတြပျဲဖစ္ပါတယ္။

ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ သေႏၶသားေသဆံုးမႈကို စမ္းသပ္မႈသက္သက္ျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ခက္ခဲသျဖင့္ ဗိုက္ကိုအာထရာေဆာင္း႐ိုက္ၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္မွသာ အတိအက်ေျပာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို သေနၶသားေသဆံုးမႈကိုျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ

• အခ်င္းေစာကြာျခင္း

• အခ်င္းပံုမမွန္ျခင္း

• ခ်က္ႀကိဳးဆိုင္ရာျပသနာမ်ား

• ေရမႊာေရပိုးဝင္ျခင္း

• ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္ျခင္း(ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေသြးတိုးျခင္း)

• ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ပိုးဝင္ျခင္း

• ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္တြင္ ဆီးခ်ိဳ၊ သိုင္းရြိဳက္၊ ကိုယ္ခံအားဆိုင္ရာျပသနာမ်ား႐ွိျခင္း

• သေႏၶသားတြင္ မ်ိဳးဗီဇဆိုင္ရာျပသနာမ်ား႐ွိျခင္း

• သေႏၶသားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ႐ွိျခင္း

• မီးဖြားစဥ္ သေႏၶသားေရမြန္းေသဆံုးျခင္း

သေႏြသားေသဆံုးျခင္းကို အတည္ျပဳၿပီးတဲ့အခါ ကုသမႈအေနနဲ႔ သားအိမ္ေခါင္းပြင့္/မပြင့္ အေပၚမူတည္ၿပီး ႐ိုး႐ိုးေမြးျခင္း၊ေဆးသြင္းေမြးဖြားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိပါတယ္။

ဒီလိုအျဖစ္ဆိုးမ်ိဳးကို ေ႐ွာင္႐ွားေစရန္ငွါ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအေနႏွင့္ ကိုယ္ဝန္စနစ္တက်အပ္ၿပီး ရက္ခ်ိန္းပံုမွန္ျပကာ က်န္းမာေသာ သားသားမီးမီးမ်ား ေမြးဖြားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။

ပိုင္နီေမ (ေဆး ၂)