ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာေပါက္သည္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ဦးေနွာက္တြင္းရွိ ေသြးလႊတ္ေၾကာ၊ ေသြးျပန္ေၾကာနွင့္ ဆံျခည္မွ်င္ေသြးေၾကာမ်ား အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေပါက္ေသာအခါ
ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္သည္ ဟုေခၚပါသည္။ ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားသည္ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား ထက္ ပို၍ ေပါက္တတ္ပါသည္။

ေသြးေၾကာေပါက္ေစနိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ
• ေမြးရာပါေသြးေၾကာေဖါင္းေသာ ေရာဂါမ်ား (ဥပမာ။ ။ဘယ္ရီ ေသြးေၾကာေဖါင္းေသာေရာဂါ)
• ေမြးရာပါ ေသြးေၾကာတည္ေဆာက္ပံု မမွန္ျခင္း
• အသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္ျဖစ္တတ္ေသာ ေသြးေၾကာမ်ား ၾကြပ္ဆတ္ျခင္း
• ေသြးတိုးေရာဂါ
• ေသြးတြင္း ကိုလက္စေတာမ်ားျခင္း
• အရက္၊ ကိုကင္းနွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား သံုးစြဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ေသြးက်ဲေဆးမ်ားေၾကာင့္ ေသြးမ်ားစိမ့္ထြက္တတ္ေသာ္လည္း ေသြးေၾကာမေပါက္နိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေသြးခဲ၍ ေလျဖတ္တတ္ပါသည္။
ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား ေပါက္ရန္ခဲယဥ္းေသာ္လည္း ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားတြင္ ေသြးခဲပိတ္ပါက ေပါက္တတ္ပါသည္။

ဦးေနွာက္ေသြးေၾကာေပါက္သည့္ေနရာ ၂ေနရာရွိပါသည္။
(၁) ဦးေနွာက္အစိုင္အတြင္း ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္း(intracerebral haemorrhage)
(၂) ဦးေနွာက္အရည္အိတ္အတြင္း ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္း(intraventricular haemorrhage)

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)