အိႏၵိယျပည္၏ သားဆက္ျခင္းဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္(၁)

ယေနတိုင္းျပည္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သားဆက္ျခားေရးစီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ထားတာရွိပါ သည္။ အထူးသျဖင့္ လူဦးေရးမ်ားျပား
လြန္းသည့္ နိုင္ငံေတြမွာ လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္မွုကို ဦးစား ေပးၿပီးေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္
အေနာက္ဘက္မွာကပ္ေန သည့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံမ်ားမွာလည္း လူဦးေရးထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ႏွင့္
ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာရွိပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းက အိႏၵိယနိုင္ငံအစိုးရေဆး႐ုံမ်ားမွာ သားေၾကာျဖတ္သည့္ လုပ္ေဆင္ခ်က္
မ်ားအႀကီးအက်ယ္လုပ္ေဆင္ခဲ့ၾကရာမွ ၀မ္းနည္းဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ တခ်ိဳ႕ျဖစ္ေပၚခဲ့တာရွိပါသ္ည။ ထိုအေၾကင္းမ်ားကို
ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါ သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ နို၀င္ဘာလအတြင္း ျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ ဘီလာစပါျ်မို႔ရွိ အစိုးရ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံတြင္ ၀မ္းဗိုက္တြင္းၾကည့္
မွန္ေျပာင္းျဖင့္ သားေၾကာျဖတ္ခံၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၆ ဦးမွာ ခြဲစိတ္မွုအၿပီးတစ္နာရီတြင္းမွာ ကြယ္လြန္သြားၾကသည္။
ထိုျဖစ္ရပ္က အိႏၵိယနိုင္ငံ အတြင္းမွာသာမက ကမၻာတစ္ခြင္မွာပါ ဟိုးေလးတစ္ေက်ာ္ျဖစ္သြားသည္။ အိႏၵိယအမ်ိဳးသား
သားဆက္ျခားျခင္း စီမံကိန္း India’s National Family Planning Program (NFPP)၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထု
အလုံးအရင္းကို သားေၾကာျဖတ္ေပးေနသည့္ စီမံကိန္ႀကီး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္သလို ျဖစ္သြားသည္။
ထို႔ေန႔ အမ်ိဳးသမီးစုစုေပါင္း ၈၃ဦးကို ခြဲစိတ္ဆရာဝန္တစ္ဦးက နာရီအနည္းငယ္ အတြင္းမွာ သာေၾကာျဖတ္ေပးခဲ့သည္
ဟုဆိုသည္။ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ သားေၾကာျဖတ္ေပးသည့္ ေဆး႐ုံမွာက သန႔္ရွင္မွုအပါအဝင္ တျခားအားနည္းခ်က္ေတြ
အမ်ားႀကီးရွိေနတာျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ ေသဆုံးမွုေတြ ျဖစ္ရသလဲဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကိုေတာ့
တျခားအားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတာျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ ေသဆုံးမွု ေတြျဖစ္ရသလဲဆိုသည့္
အေၾကာင္းရင္းကိုေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိထင္သာျမင္သာစြာ သိခြင့္မရ ေသးပါ။ ရင္ခြဲစစ္ေဆးမွုမွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း
ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ တခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားကမူခြဲစိတ္ၿပီးခ်ိန္မွာထိုးေပးသည့္ ပဋိဇိ၀ေဆးမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးၾက
ရသည္ဟု ခန႔္မွန္ထားၾကသည္။ သို႔ေပမယ့္ ေသြးဆိပ္တတ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ တျခားျဖစ္နိုင္ေခ် အေၾကာင္းရင္းေတြ
က်န္ေနပါေသးသည္။ထို၀မ္းနည္းဖြယ္ရာအျဖစ္အပ်က္က အိႏၵိယျပည္၏ မိခင္ေလာင္းက်န္းမာေရးႏွင့္ သား ဆက္ျခားေရး
လုပ္ငန္းေတြမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနေၾကာင္းကို သက္ေသျပလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ သားေၾကာျဖတ္ေပးသည့္
က်န္းမာေရးဌာနမ်ားမွာအရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ လိုအပ္ေနသည္။ ေအာက္ေျခေက်း
လက္ထိဆင္းၿပီး သားေၾကာျဖတ္ခြဲစိတ္မွုမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေန ပါသည္။
အိႏၵိယအမ်ိဳးသား သားဆက္ျခားစီမံကိန္း(NFPP)၏ အစီအစဥ္အရသားေၾကာျဖတ္ခံ သည့္ အမ်ိဳးသမီးကိုလည္း ေငြသားတခ်ိဳ႕
လက္ငင္းေပးသည္။ ခြဲစိတ္ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ခြဲစိတ္ ဆရာဝန္၊ ေမ့ေဆးဆရာဝန္ွႏွင့္ သူနာျပဳေတြကိုလည္း ေငြးသားေတြေပးသည္။
သားေၾကာျဖတ္ ေဆးခန္းကို မဲဆြယ္ေခၚေဆာင္လာေပးသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ေငြသားေတြ ခ်ီးျမႇင့္သည္။
တခ်ိဳ႕ျပည္နယ္ေတြမွာဆိုရင္ အဝတ္ေလၽွာ္စက္၊ ေရႊဆြဲႀကိဳး၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ကိုပင္ ကံစမ္းမဲအျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္ေသးသည္။
၂၀၁၃မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အိႏၵိယျပည္တဝွမ္း သားေၾကာျဖတ္ခြဲစိတ္မွုေပါင္းေလးသန္းေက်ာ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုမေတာ္တဆအျဖစ္အဆိုးေတြက အတိတ္မွာလည္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ဖူးသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္း အိိႏၵိယတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာအေပၚ အဆင့္မီခြဲစိတ္ မွုမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ထားဖို႔ အမိန႔္ခ်မွတ္ထားဖူးတာရွိပါသည္။
တကယ္ လည္း ထိုစည္းမ်ဥ္းညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို က်န္းမာေရးဌာနအေနျဖင့္ ခ်မွတ္ထားခဲ့ပါသည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရဆိုရင္
ခြဲစိတ္ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ တစ္ရက္ကို လူနာ ၃၀ထက္ပိုၿပိး သားေၾကာမျဖတ္ရဟုပါရွိပါသည္။ သို႔ေပေသာ္ျငားလည္း
ဘီလာစပါမွ ခြဲစိတ္ဆရာဆိုရင္ တစ္ရက္ထဲႏွင့္ လူနာ ၈၃ ဦးကို သားေၾကာျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၀မ္းဗိုက္တြင္းၾကည့္ မွန္ေျပာင္း
ျဖင့္ သားေၾကာျဖတ္မည္ဆိုရင္လည္း အေပါက္သုံးေပါက္ေဖာက္၍ မွန္ေျပာင္းသုံးခု အသုံးျပဳရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္ျငား
လည္းလက္ေတြ႕မွာ မွန္ေျပာင္းတစ္ခုထဲျဖင့္ ခြဲစိတ္ ေနၾကသည္။ မွန္ေျပာင္းအသုံးျပဳခြဲစိတ္ဆရာဝန္ေတြက သူတို႔၏
ခြဲစိတ္မွတ္တမ္းမွာ လူနာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ကို ခြဲစိတ္ခဲ့ၿပီးၿပီးဟုသာ အရည္အတြက္မ်ားမ်ားမွတ္တမ္းအတင္ခံလိုၾက သည္။
ဘီလာစပါမွ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ Gupta ဆိုရင္ သူ၏ ၀မ္းဗိုက္တြင္းၾကည့္ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ခြဲ စိတ္မွုေပါင္း ငါးေသာင္းပင္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီးဟု
မွတ္တမ္းတင္ထားသူျဖစ္သည္။အရည္အေသြးမမီသည့္ ခြဲစိတ္မွု၊ မလုံေလာက္သည့္ သန႔္ရွင္မွုမ်ားက ခြဲစိတ္မွုမ်ား၏
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြကို မ်ားျပားေစနိုင္ပါသည္။ သားေၾကာျဖတ္ၿပီးမွ ကိုယ္ဝန္ရသြားသူ ေတြလည္းမရွား။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္
ဧၿပီလမွ ၂၁၁၃၊ မတ္လအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သားေၾကာ ျဖတ္ခြဲစိတ္မွုမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီး ၃၆၀ ေက်ာ္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကရၿပီး
မေအာင္ျမင္ပဲသားသမီး ရသြားသည့္ ခြဲစိတ္မွုေပါင္းက ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္မၽွပင္ ရွိခဲ့သည္ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းသည့္
မွတ္တမ္းမ်ားအရသိၾကရသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးေတြ အလြန္မ်ားသျဖင့္ အစိုးရမွေနၿပီး သားေၾကာျဖတ္စီမံကိန္းမွာ
ပါ၀င္သည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ အာမခံေၾကး မ်ားပင္ ဖန္တီးေပးခဲ့ေလသည္။ ထိုအာမခံေၾကးအရ
ဆရာဝန္တစ္ဦးအဖို႔ တစ္ႏွစ္မွာ လူနာေလးဦးအထိ အမွားအယြင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေစရန္ ကာကြယ္ေပးထားသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။

Dr လႊမ္းမိုးဟန္