ရုတ္တရက္ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ အလြန္အမင္း က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာနိုင္ေသာ လကၡဏာမ်ား

အလိုအေလ်ာက္တုံ႔ျပန္ အာရံုေၾကာစနစ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းလာျခင္းေၾကာင့္
၁။ ေခြၽးေစးျပန္လာျခင္း
၂။ ေျခလက္မ်ား တုန္လာျခင္း
၃။ ရင္တုန္ျခင္း
၄။ ဗိုက္ဆာျခင္း
၅။ မ်က္စိ ျပာေဝျခင္း
၆။ စိုးရိမ္ပူပန္လာျခင္း

ပင္မ အာရံုေၾကာစနစ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္
၁။ မူးေဝျခင္း
၂။ ငိုက္ျမည္းလာျခင္း
၃။ အာေလးလ်ွာေလးျဖစ္လာျခင္း
၄။ အာရံုစုစည္းမရျခင္း
၅။ ေျခလက္မ်ား ေလးလံလာျခင္း
၆။ စိတ္တို စိတ္ဆတ္လာျခင္း