လွပ အရြယ္တင္ေစရန္ေရွာင္ရွားသင့္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား

(၁) ေနေရာင္ကာ ခရမ္ (SPF )မလိမ္းဘဲ အိမ္အျပင္ထြက္ျခင္း
(၂) မိတ္ကပ္လိမ္းရာတြင္ ပြတ္ဆြဲ၍လိမ္းျခင္း
(၃)ေရလံုေလာက္စြာမေသာက္သံုးျခင္း
(၄)လံုေလာက္စြာအိပ္စက္အနားယူမႈမရွိျခင္း
(၅) မိတ္ကပ္မဖ်က္ဘဲ အိပ္ရာဝင္ျခင္း
(၆)မ်က္ႏွာမၾကာခဏသစ္ျခင္း
(၇) မ်က္ႏွာေရဓာတ္ျဖည့္တင္းမႈ မျပဳလုပ္ျခင္း
တို႔ျဖစ္ပါသည္