အ၀လြန္ျခင္းကို မည္သို႔ အနိုင္ယူမည္နည္း။

အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမွာ အစားအေသာက္နွင့္ ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံကို က်န္းမာေစေသာပံုစံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းပင္တည္း။ တစ္ပတ္လ်ွင္ ၁ေပါင္မွ ၂ေပါင္ အတြင္းသာ ေလ်ာ့သင့္ပါသည္။

မည္သို႔ေသာသူမ်ားသည္ ေဆးမ်ားသံုးစြဲသင့္ပါသနည္း။

(၁) ၃လ တိုင္ေအာင္ ကၽြမ္းက်င္သူနွင့္ စနစ္တက် အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ ေျပာင္းလဲေသာ္လည္း ေပါင္မက်ျခင္း၊

(၂) ဘီအမ္အိုင္ ၃၀ေက်ာ္ သူမ်ား

(၃) ဘီအမ္အိုင္ ၂၇ေက်ာ္၍ ဆီးခ်ိဳ ေသြးတိုးကဲ့သို႔ ေရာဂါ တစ္ခုခု ရွိေသာသူမ်ားသည္ ဆရာ၀န္နွင့္တိုင္ပင္ကာ ေဆးသံုးစြဲသင့္ပါသည္။

ပိန္ေအာင္ ေဆး၀ါးမ်ား မိမိသေဘာျဖင့္ ေသာက္သံုးျခင္းကို ေရွာင္ၾကင္သင့္ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။MyDoctorR အပလီေကးရွင္းေပၚရွိ ဆရာ၀န္တစ္ဦးဦးသို႕ဆက္သြယ္အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုတေသြမသိမ္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အထူးလိုအပ္ပါသည္။)

အ၀မလြန္ေအာင္ မည္သို႔ ကာကြယ္မည္နည္း။
ကေလးဘ၀မွစ၍ ေနထိုင္စားေသာက္ပံုကို ေလ့က်င့္ေပးနိုင္လ်ွင္ အေကာင္းဆံုးပင္ျဖစ္ပါသည္။
(၁)balanced diet ေခၚ အာဟာရအုပ္စု သံုးမ်ိဳးလံုးကို မ်ွတေအာင္ စားသံုးျခင္း။
(၂)ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစားတစ္ခုခု ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ကို နားလည္ေအာင္ သင္ၾကားေပးကာ လုပ္ေဆာင္ေစသင့္ပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)