ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ထိန္းညႇိေပးဖို႔ ဘယ္လိုအေရးႀကီးလဲ

ေမြးၿပီးရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ထိန္းညႇိမႈစနစ္သည္ေကာင္းစြာအလုပ္မလုပ္ေသးေပ။ ထို႔ျပင္အပူခ်ိန္ဆုံး႐ႈံးမႈကိုကာကြယ္ေပးေသာ အဆီပမာဏလည္းနည္းေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာအပူခ်ိန္ေလ်ာ့က်ျခင္း လ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ အပူခ်ိန္အလြန္အမင္းေလ်ာ့က်ျခင္းက ေသဆုံးသည္အထိျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အထူးသတိျပဳရမည္။(အထူးသျဖင့္ ေပါင္ခ်ိန္မျပည့္ပဲေမြးေသာကေလးငယ္မ်ားနဲ႔ လမေစ့ပဲေမြးေသာကေလးမ်ားတြင္ပို၍အႏၱရာယ္႐ွိသည္။)

ကေလးငယ္မ်ား၏ ပုံမွန္အပူခ်ိန္မွာ 96.8-98.6 ဖာရင္ဟိုက္အတြင္း႐ွိသည္။ ကိုယ္ပူခ်ိန္တိုင္းရာတြင္ ျပဒါးဆိပ္သင့္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စက္ျဖင့္တိုင္းလ်ွင္ပိုေကာင္းသည္။ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား၏ ေျခဖ်ား၊လက္ဖ်ားေလးမ်ားေအးေနလ်ွင္ ပို၍ေႏြးေႏြးေထြးေထြးဝတ္ဆင္ေပးသင့္သည္။ ေကာင္းေကာင္းအိပ္၊ေကာင္းေကာင္းစား၍ ဂ်ီမက်လ်ွင္လည္း ကေလးကိုယ္အပူခ်ိန္မ်ွတေနေၾကာင္းသိ႐ွိႏိုင္သည္။

ကေလးအားေရခ်ိဳးေပးလ်ွင္ အကာအကြယ္မ႐ွိေသာေနရာမ်ိဳး၊ ျပတင္းေပါက္႐ွိေသာေနရာမ်ိဳးတြင္ မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ ထိုအရြယ္ကေလးမ်ားတြင္ အပူဓာတ္ဆုံး႐ႈံးမႈအမ်ားစုသည္ ဦးေခါင္းမွျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေရခ်ိဳးခ်ိန္မွလဲြလ်ွင္ အျမဲဝတ္ဆင္ေပးသင့္သည္။ ခ်ိဳးၿပီးလ်ွင္လည္း ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ေရအျမန္သုတ္၍ ဦးထုပ္၊အဝတ္အစားဆင္ေပးရမည္။ အဝတ္အစားလဲေပးရန္ကေလးတင္ေသာေနရာကိုလည္း ေစာင္(သို႔) အႏွီးျဖင့္ေႏြးေထြးေစရန္ခင္းထားရမည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ကေလးငယ္နဲ႔ မိမိတစ္ခန္းတည္းတြင္အတူ႐ွိေနလ်ွင္ မိမိဝတ္ထားေသာအဝတ္အစားထက္ တစ္လႊာပို၍ကေလးကိုဝတ္ဆင္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေမတၲာမြန္ျဖင့္
ေနြ