ရန္ကုန္ျမိဳ  ့ရွိ ေဆးရံု ၊ ေဆးခန္းမ်ား ႏွင့္ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ား

မိမိသိလိုေသာ ေဆးရံု ၊ေဆးခန္း ႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္း လိပ္စာႏွင့္တည္ေနရာကို Search Box တြင္ အလြယ္တကူ႐ိုက္ထည့္ၿပီး႐ွာႏိုင္ပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္း႐ွိ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္း ႏွင့္ ဓာတ္ခြဲမ်ားကို သိလိုပါက ေအာက္ပါ ၿမိဳ႕နယ္အမည္မ်ားကို ႏွိပ္ၿပီး႐ွာႏိုင္ပါသည္။

32ကမာရြတ္ျမိဳ ့နယ္
22ေဆးခန္းမ်ား
7ေဆးရံုမ်ား