ဟစ္ဘီ ေခၚ အိပ္ခ်္ အင္ဖလူရန္ဇာ ဘီ ပိုး ကာကြယ္ေဆး

အိပ္ခ်္ အင္ဖလူရန္ဇာ ေရာဂါပိုးသည့္ ၅နွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ေရာဂါ၊ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါမ်ားစသည္တို႔ျဖစ္ေစပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ၄လမွ ၁၈လ ကေလးမ်ားတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားပါက ျပင္းထန္တတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးကို အသက္ ၁လခြဲ
အရြယ္မွစ၍ ေစာနိုင္သမ်ွေစာေစာ ထိုးေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေရာဂါပိုးခြဲ အမ်ိဳးအစား မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ဘီပိုးေၾကာင့္ ပို၍ေရာဂါျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးတိုင္း ဤကာကြယ္ေဆးထိုးရန္
ညႊန္ၾကားထားပါသည္။
၂၀၁၂မွ စ၍ ငါးမ်ိဳးစပ္ကာကြယ္ေဆးနွင့္ ေပါင္းကာ ျမန္မာနိုင္ငံ ၁နွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္တြင္ ထိုးေပးေနျပီျဖစ္ပါသည္။
၁နွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားတြင္ ၃ ၾကိမ္ထိုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေရာဂါပိုးျပန္႔ပြားမႈ မ်ားျပားေနေသာေဒသမ်ားတြင္ ၃ၾကိမ္ထိုးျပီးေနာက္ ၆လအၾကာတြင္
ျဖည့္စြက္ ၁ၾကိမ္ ထပ္ထိုးနိုင္ပါသည္။
အသက္ ၁ႏွစ္ေက်ာ္ကေလးမ်ားတြင္ စတင္ထိုးမည္ဆိုပါက ကာကြယ္ေဆး ၁ၾကိမ္သာထိုးရန္လိုအပ္ပါသည္။
အသက္ ၅နွစ္ေက်ာ္ က်န္းမာေသာကေလးျဖစ္ပါက ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။
ေဆးမတည့္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေလ့မရွိေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်လက္ခ် ထိုးနိုင္ပါသည္။