အသည္းေရာင္ အသား၀ါ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆး

Hepatitis B vaccine သည္ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီပိုးကို ကာကြယ္ေသာေဆးျဖစ္ပါသည္။ ေဆးထုတ္လုပ္ပံုမူတည္၍ ေဆးအမ်ိဳးအစား
၂မ်ိဳး ရွိပါသည္။
ျပင္ပေဆးရံုမ်ားတြင္ ယခင္အစိုးရေဆးရံုမ်ားတြင္ ေမြးစ၊ ၁လ၊ ၆လ သို႔ ေမြးစ၊ ၁လခြဲ၊ ၃လခြဲ မ်ားတြင္ ထိုးေလ့ရွိပါသည္။
ယခုအခါ အစိုးရေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ငါးမ်ိဳးစပ္ကာကြယ္ေဆးနွင့္ ေပါင္းကာ ၂လ၊၄လ၊၆လ မ်ားတြင္ ထိုးေပးေနပါသည္။
၃ ၾကိမ္အျပည့္ထိုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ခုခံအားက်ေနေသာကေလးမ်ားသည္ သာမန္ေဆးပမာဏထက္ ႏွစ္ဆပို၍ ထိုးသင့္ပါသည္။
မိခင္တြင္ ဘီပိုးရွိပါက ကေလးကို ေမြးျပီး ၁၂ နာရီအတြင္း ကာကြယ္ေဆး အျပင္ ဘီပိုး တံု႔ျပန္ေဆး (အဆိပ္ေျဖေဆး) ကိုပါ ေမြးျပီး ၁၂
နာရီအတြင္း ထိုးေပးရပါမည္။
ထို႔ေနာက္ ကေလးတြင္ ဘီပိုးကူးစက္မႈရွိမရွိ အသက္ ၉လမွ ၁၈လအတြင္း သို႔ ကာကြယ္ေဆးအျပည့္ထိုးျပီး ၁လမွ၂လ အၾကာတြင္ HBs Ag
နွင့္ Ab စစ္ေပးရပါမည္။
မိခင္ ဘီပိုးမစစ္ထားပါက ကေလးကို ေမြးျပီး ၁၂ နာရီ အတြင္း ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မိခင္ကို ဘီပိုးစစ္ေဆး၍
ရွိပါက ဘီပိုး တံု႔ျပန္ေဆး (အဆိပ္ေျဖေဆး) ကို လ်င္ျမန္စြာထိုးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္္။

ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးမထိုးရေသးေသာလူမ်ား (ၾကီးငယ္မေရြး)အားလံုးသည္လည္း ကာကြယ္ေဆး ၃ ၾကိမ္ အျပည့္ထိုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ေဆးစထိုး ၀လ၊ ပထမေဆးထိုးျပီး ၁လ၊ ပထမေဆးထိုးျပီး ၆ လ အၾကာ ၃ၾကိမ္ ထိုးရပါမည္။