ဘီစာေမးပြဲ ေအာင္လား

“ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးထိုးတာ ၃ၾကိမ္ျပည့္သြားျပီ။ ေဆးေအာင္ မေအာင္ ဘယ္လိုသိမလဲ။”

“ေဆးေအာင္ မေအာင္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျပန္စစ္ရမွာလဲ။ “

“၃ၾကိမ္ ထိုးရင္ လံုေလာက္လား။”

“ေဆးမေအာင္ဘူး။ ဘာလုပ္ရမလဲ။”

“ေဆး ၂ ၾကိမ္ထိုးျပီးေပမယ့္ ၃ ၾကိမ္ေျမာက္ခ်ိန္းထားတဲ့ရက္ ေက်ာ္သြားလို႔ ထိုးလို႔ရေသးလား။ “

အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုးမ်ားသည္

 • နာတာရွည္ အသည္းေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း၊
 • ကူးစက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
 • အသည္းကင္ဆာျဖစ္ေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္

ကာကြယ္ရန္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွာေဖြေလ့လာ လာၾကသည္။ ထိုအခါ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီ ကို ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းျဖင့္ အထိေရာက္ဆံုးကာကြယ္နိုင္ေၾကာင္း သိလာၾကသည့္ အတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးသူမ်ားျပားလာၾကသည္။ ထို႔ျပင္ နိုင္ငံေတာ္မွလည္း ကေလးအရြယ္မွစ၍ ကာကြယ္နိုင္ရန္ ကာကြယ္ေဆးထိုးေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထိုးေပးလာၾကသည္။ ထိုအခါ အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားသည္ ယေန႔တိုးတက္လာေသာေခတ္တြင္ အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

၁။ ေဆးေအာင္မေအာင္ မည္သို႔ သိနိုင္ပါသနည္း။

အသည္းေရာင္အသားဝါဘီပိုး၏ ပဋိဓာတ္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ Hepatitis B surface antibodies ကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ သိနိုင္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကာကြယ္ေဆး အျပည့္ထိုးျပီး ၁ လခြဲမွ စတင္၍ စစ္ေဆးနုိင္ပါသည္။

၂။ ေဆးမေအာင္လွ်င္ မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။

 • ေဆးမေအာင္သူမ်ားသည္ ဘီပိုးရွိမရွိ မစစ္ဖူးပါက ဘီပိုးရွိမရွိအရင္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ ဘီပိုးရွိျပီးေသာသူမ်ားသည္လည္း ေဆးမေအာင္ျခင္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေရာဂါပိုးရွိပါက သက္ဆိုင္ရာဆရာဝန္ ညိွႏိႈင္းကုသမႈ ခံယူသင့္ပါသည္။
 • ဘီပိုးမရွိပါက ဒုတိယအၾကိမ္ ေဆးပတ္လည္ ၃ၾကိမ္ ထပ္ထိုးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁-၂ လအၾကာတြင္ ေဆးေအာင္မေအာင္ျပန္စစ္သင့္ပါသည္။
 • ဒုတိယအၾကိမ္ ေဆးထိုးရာတြင္ ေဆး ၃ၾကိမ္ အျပည့္ပါက ဘီပိုးတံု႔ျပန္ေဆး ၁ၾကိမ္ ထိုးျပီး ကာကြယ္ေဆး ၃ၾကိမ္ျပည့္ေအာင္ ျပန္ထိုးရပါမည္။
 • ေဆးပတ္လည္ ၂ ၾကိမ္ထိုးျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆးမေအာင္ေသးပါက ဘီပိုးတံု႔ျပန္ေဆး(အဆိပ္ေျဖေဆး) ၂ၾကိမ္ထိုးသင့္ပါသည္။
 • အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ျပီးေသာ္လည္းေဆးမေအာင္ေသးပါက ဘီပိုးလည္းမရွိသူျဖစ္လွ်င္ ေရာဂါကာကြယ္ေစေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ပညာေပးသင္ၾကားေပးရပါမည္။

၃။ ေဆးေအာင္လွ်င္ ေဆးထပ္ထိုးရန္ လိုအပ္ပါသလား။

 • ေဆးေအာင္လွ်င္ ထပ္မံအားျဖည့္ထိုးရန္ လိုမလိုသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းဆီေပၚမူတည္၍ ကြာျခားနိုင္ပါသည္။
 • အားျဖည့္ထိုးသည္ ဆိုသည္မွာ ခႏၶာကိုယ္မွ ေရာဂါပိုးခုခံနိုင္စြမ္းကို ပိုမိုၾကာရွည္မ်ားျပားေအာင္ ထပ္ထိုးရေသာ ေဆး ၁ၾကိမ္ျဖစ္ပါသည္။
 • ပံုမွန္ခုခံအားရွိသူမ်ားတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ထိုးရန္ ညႊန္ၾကားထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း လိုအပ္ပါက ထိုးနုိင္ပါသည္။
 • ေက်ာက္ကပ္ေဆးေနရသူမ်ား၊ သတ္မွတ္ထားေသာ ခုခံဓာတ္ပမာဏထိ မေရာက္သူမ်ား၊ ခုခံအားနည္းသူမ်ား အေနျဖင့္ ထပ္မံထိုးရန္ ညႊန္ၾကားထားပါသည္။

၄။ ေဆးထိုးရမည့္ရက္ေက်ာ္သြားပါက အစမွျပန္ထိုးရန္လိုအပ္ပါသလား။

မိမိျပသေနေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အစမွျပန္ထိုးရန္ မလိုအပ္ပါ။ ပ်က္ကြက္သြားသည့္အခ်ိန္အတြက္ ေစာနိုင္သမွ်ေစာေစာ ျပန္ထိုးရန္လိုအပ္ပါသည္။

၅။ အျခားကာကြယ္ေဆးမ်ားနွင့္ တြဲထုိး၍ ရပါသလား။

ထိုးနုိင္ပါသည္။ အျခားကာကြယ္ေဆးမ်ားႏွင့္ တစ္ၾကိမ္တည္း အတူတြဲထိုး၍ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစနိုင္ပါ။

ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)