အသည္းေရာင္ အသားဝါေရာဂါ

ကိုယ္တြင္းရွိ အသည္းသည္ ေသြးတြင္းအဝါဓာတ္ႏွင့္ အျခားေသာေဘးျဖစ္ေစမည့္ ပစၥည္းမ်ားကို စြန႔္ထုတ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
သို႔ေသာ္ အသည္းသည္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေရာင္ေသာအခါ
•မိမိ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို မျပဳလုပ္နိုင္ျခင္း၊
•အသည္းဆဲလ္မ်ား ေရာင္လာ၍ အသည္းအတြင္း အဝါဓာတ္စြန႔္ပစ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းငယ္ေလးမ်ားပိတ္သြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္
အသားဝါလာရျခင္းကို အသည္းေရာင္အသားဝါျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
အသည္းေရာင္အသားဝါျဖစ္ေသာ အခ်ိန္ကာလေပၚမူတည္၍ ၂ မ်ိဳးခြဲထားပါသည္။
၁။ ၀-၆ လအတြင္း အသည္းေရာင္ေသာ ႐ုတ္တရက္ အခ်ိန္တို အသည္းေရာင္ျခင္း ႏွင့္
၂။ ၆ လထက္ပို၍ အသည္းေရာင္ေသာ နာတာရွည္အသည္းေရာင္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိန္တို အသည္းေရာင္ျခင္း

႐ုတ္ခ်ည္း ရက္တို အတြင္း အသားဝါစေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျပေသာ၊ ၀-၆ လအတြင္း သာၾကာတတ္ေသာ
အသည္းေရာင္အသားဝါေရာဂါကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ားအားျဖင့္ သာမန္ေရာဂါ အဆင့္မၽွျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ျပင္းထန္တတ္ကာ အသည္းပ်က္ဆီးသည္အထိ
ျဖစ္တတ္ပါသည္။
ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
၁။ ဗိုင္းရပ္ပိုးမ်ားေၾကာင့္ အသည္းေရာင္ျခင္း(ဥပမာ။ ။ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ေအပိုး၊ ဘီပိုး၊ စီပိုးစသည္)
၂။ ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ ကပ္ပါးပိုးမ်ားေၾကာင့္ အသည္းေရာင္ျခင္း၊
၃။ အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အသည္းေရာင္ျခင္း၊
၄။ အခ်ိဳ႕ေသာ အသည္းထိခိုက္ေစေသာေဆးမ်ားေၾကာင့္ အသည္းေရာင္ျခင္း(ဥပမာ ။။ တီဘီေဆးမ်ား)။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)