ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ႏွင့္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုးစစ္သင့္ပါသလား။
စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ ကိုယ္ဝန္အပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အသည္းေရာင္အသားဝါဘီပိုး သာမက အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ၊ အသည္းေရာင္အသားဝါ စီပိုး၊ ကာလသားေရာဂါပိုး ရွိမရွိပါစစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထိုေရာဂါပိုးမ်ားသည္ မိခင္မွတစ္ဆင့္ ကေလးဆီသို႔ ကူးစက္နိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၾကိဳတင္သိရွိပါက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္၊ ကေလးေမြးစဥ္အခ်ိန္မ်ားတြင္ မကူးစက္ေအာင္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳ ကာကြယ္နိုင္သည့္အတြက္ စစ္ေဆးသိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကေလးကို မကူးစက္ေအာင္ မည္သို႔ ကာကြယ္နိုင္ပါသနည္း။
ေရာဂါပိုးရွိသူ မိခင္မွ ကေလးဆီသို႔ ကေလးေမြးဖြားသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အကူးစက္တတ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမြးဖြားလာေသာကေလးကို လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္မႈရရွိေစရန္
• ကာကြယ္ေဆးအျပည့္အစံုအျပင္ HBIG ဟုေခၚေသာ ဘီပိုး အဆိပ္ေျဖေဆးကိုပါ ထိုးေပးရပါမည္။
• ေမြးျပီး ၁၂ နာရီအတြင္း ဘီပိုးကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ဘီပိုး အဆိပ္ေျဖေဆး ၂ မ်ိဳးကို ၁ၾကိမ္ ထိုးေပးရမည္။ ထို႔ေနာက္ ကာကြယ္ေဆးကို ၁လအၾကာႏွင့္ ၆လ အၾကာတြင္ ၂ၾကိမ္ ထပ္မံထိုးေပးရမည္။
• အေကာင္းဆံုးမွာ ကေလး၏ဆရာဝန္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို အတိအက် လိုက္နာရန္ ျဖစ္ပါသည္။
• မိခင္ ဘီပိုးမစစ္ထားပါက ကေလးကို ေမြးျပီး ၁၂ နာရီ အတြင္း ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မိခင္ကို ဘီပိုးစစ္ေဆး၍ ရွိပါက ဘီပိုး တံု႔ျပန္ေဆး (အဆိပ္ေျဖေဆး) ကို လ်င္ျမန္စြာထိုးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္္။

ကေလးတြင္ ဘီပိုး ကူးစက္မႈရွိမရွိ မည္သို႔သိနိုင္ပါသနည္း။
ကာကြယ္ေဆး အျပည့္အစံုထိုးထားျပီး ေနာက္ ၁-၂လ အၾကာ သို႔ ကေလးအသက္ ၉-၁၂ လ တြင္ ဘီပိုး ပဋိပစၥည္းမ်ား (antibodies)နွင့္ Ag ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ သိနိုင္ပါသည္။

ကေလးကို ကူးစက္သြားပါက မည္သည္တို႔ျဖစ္တတ္ပါသနည္း။
ကူးစက္ခံရေသာကေလးသည္ ကူးစက္ခံရစဥ္ ေရာဂါလကၡဏာ မျပတတ္ေသာ္လည္း ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကေလးမ်ားတြင္ နာတာရွည္ အသည္းေရာင္ အသားဝါဘီ ေရာဂါျဖစ္တတ္ျပီး အသည္းပ်က္စီးျခင္း၊ အသည္းကင္ဆာမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးသည္အထိျဖစ္တတ္ပါသည္။

ကေလးတိုင္း အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီကာကြယ္ေဆး ထိုးသင့္ပါသလား။
အသည္းေရာင္ အသားဝါဘီပိုးသည္ ဘီပိုးရွိေသာမိခင္မွသာမက ဘီပိုးရွိေသာသူမ်ားဆီမွ ၾကီးငယ္မေရြး ကူးစက္နိုင္ေသာ ေရာဂါျဖစ္၍ ကေလးတိုင္း ဘီပိုးကာကြယ္ေဆး ထိုးထားသင့္ပါသည္။ ယခုအခါ ေဆးရံုမ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာကေလးမ်ားအား ေဆးရံုမဆင္းမီ ဘီပိုးကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးသည္သာမက ေမြးဖြားစဥ္ကာကြယ္ေဆး မထိုးလိုက္ရေသာကေလးမ်ားအတြက္လည္း ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထိုးေပးလ်က္ရွိသျဖင့္ မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ မပ်က္မကြက္ သြားေရာက္ထိုးေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။
ရီခ်ိဳ(ေဆး ၁)