က်န္းမာေရး VIDEOS မ်ား

Fever

အေအးမိဖ်ားနာေရာဂါကို ဘယ္လုိကာကြယ္ၾကမလဲ?

EAS Foundation

Introduction Section Regarding " EAS Foundation "

Chemical Poisoning

ဓာတုပစၥည္း ေသာက္သုံးမိျခင္း ( ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း )

How to prevent pregnancy ( Pill 72 )

သိထားသင့္တဲ့ အေရးေပၚသေႏၶတားနည္းမ်ား

Nose Bleed

ကေလး ႏွာေခါင္းေသြးလၽွံျခင္း ( ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း )

Child CPR

ကေလး အသက္ရႈရပ္၍ သတိေမ့ျခင္း ( ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း )

Load More Posts

ADs Here

Recents

Risks and Dangers Of Pre-marital Sex

လက္မထပ္မီ အတူေနျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းက်ိး၊ ဆိုးက်ိးမ်ား ( Dr. ခြန္းညိုေသြး )

Syphillis

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ ကာလသားေရာဂါ(ဆစ္ဖလစ္) အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း

STIs

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား (ေခၚ) STI(Sexually Transmitted Infections) အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း

HPV-a Aaccinatable STI

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ ကာကြယ္ေဆးထိုး၍ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါအေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း

How To Prevent STIs

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ားအား ကာကြယ္နည္းမ်ား အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း