က်န္းမာေရး VIDEOS မ်ား

Recovery Position

Recovery Position ထားရွိပုံ(EAS)

Choking

အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆို႔နင္ျခင္းအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း(EAS)

Bleeding

အေသးစားထိခိုက္ဒါဏ္ရာ ရရွိ၍ေသြးထြက္ျခင္းအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း

PTC Training Programme

PTC Training Programme

Emergency Bandage

ရုတ္တရက္ လက္အဆစ္လြဲ၊အရုိးႀကိဳးျခင္းမ်ားအတြက္ အေရးေပၚပတ္တီးစည္းနည္း

High Temperatrue

အပူခ်ိန္ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ျခင္း

Hand washing

လက္ကို သန္ရွင္းစင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာျခင္း

Emergency Ambulance Services Foundation

အသင္းအဖြဲ႕ မိတ္ဆက္က႑ -

Contraception

သားဆက္ျခားနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Myanmar Autism Team

အသင္းအဖြဲ႕ မိတ္ဆက္က႑ - ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္း

Load More Posts

ADs Here

Recents

Risks and Dangers Of Pre-marital Sex

လက္မထပ္မီ အတူေနျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းက်ိး၊ ဆိုးက်ိးမ်ား ( Dr. ခြန္းညိုေသြး )

Syphillis

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ ကာလသားေရာဂါ(ဆစ္ဖလစ္) အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း

STIs

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား (ေခၚ) STI(Sexually Transmitted Infections) အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း

HPV-a Aaccinatable STI

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ ကာကြယ္ေဆးထိုး၍ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါအေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း

How To Prevent STIs

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ားအား ကာကြယ္နည္းမ်ား အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း