က်န္းမာေရး VIDEOS မ်ား

BP Measurement Method

အလိုအ​ေလၽွာက္မဟုတ္​ေသာ ​ေသြး​ေပါင္ခ်ိန္စက္ျဖင့္ ​ေသြး​ေပါင္ခ်ိန္တိုင္းနည္း

AED YT( From Asia Health Channel )

AED YT( From Asia Health Channel )

YT – Febrile Seizure

ကိုယ္ပူႀကီး၍ တက္ျခင္း (British Red Cross)

Head Injury

ဦးေခါင္းထိခိုက္ဒါဏ္ရာ ရသူအားျပဳစုျခင္း (British Red Cross)

Snoring YT

အိပ္ေနစဥ္ ေဟာက္ျခင္းႏွင့္အသက္ရွုရပ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း

Stroke

ေလျဖတ္ျခင္း

Hypoglycaemia

​ေသြးတြင္းသၾကားဓါတ္က်ဆင္းျခင္း

Nose Bleed 2

ႏွာေခါင္းေသြးလၽွံသူအား ျပဳစုကုသနည္း

Fits

တက္ေနေသာ လူနာအားျပဳစုျခင္း

EAS CPR

EAS CPR

Load More Posts

ADs Here

Recents

Risks and Dangers Of Pre-marital Sex

လက္မထပ္မီ အတူေနျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းက်ိး၊ ဆိုးက်ိးမ်ား ( Dr. ခြန္းညိုေသြး )

Syphillis

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ ကာလသားေရာဂါ(ဆစ္ဖလစ္) အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း

STIs

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား (ေခၚ) STI(Sexually Transmitted Infections) အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း

HPV-a Aaccinatable STI

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ ကာကြယ္ေဆးထိုး၍ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါအေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း

How To Prevent STIs

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ားအား ကာကြယ္နည္းမ်ား အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း