က်န္းမာေရး VIDEOS မ်ား

Risks and Dangers Of Pre-marital Sex

လက္မထပ္မီ အတူေနျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းက်ိး၊ ဆိုးက်ိးမ်ား ( Dr. ခြန္းညိုေသြး )

Syphillis

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ ကာလသားေရာဂါ(ဆစ္ဖလစ္) အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း

STIs

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား (ေခၚ) STI(Sexually Transmitted Infections) အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း

HPV-a Aaccinatable STI

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ ကာကြယ္ေဆးထိုး၍ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါအေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း

How To Prevent STIs

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ားအား ကာကြယ္နည္းမ်ား အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း

Gonorrhoea

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါ အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း

Heel Spur

ေျခဖေနာင့္အတက္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဖေနာင့္နာက်င္ျခင္းေဝဒနာ

Golden Rose Cancer Foundation

ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီကင္ဆာေဖါင္ေဒးရွင္း

Dr. Myint Oo – Asthma

Asthma (ေခၚ) ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါ ႏွင့္ပတ္သက္၍ Dr.ျမင့္ဦး(GP) မွ ေဆြးေႏြးခ်က္

Dr. Myint Oo Discuss About Abortion

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း ႏွင့္ပါတ္သက္၍ Dr.ျမင့္ဦး(GP) မွ ေဆြးေႏြးခ်က္

Load More Posts

ADs Here

Recents

Risks and Dangers Of Pre-marital Sex

လက္မထပ္မီ အတူေနျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းက်ိး၊ ဆိုးက်ိးမ်ား ( Dr. ခြန္းညိုေသြး )

Syphillis

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ ကာလသားေရာဂါ(ဆစ္ဖလစ္) အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း

STIs

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား (ေခၚ) STI(Sexually Transmitted Infections) အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း

HPV-a Aaccinatable STI

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ ကာကြယ္ေဆးထိုး၍ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါအေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း

How To Prevent STIs

ေဒါက္တာျမင့္ဦး(GP) မွ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ားအား ကာကြယ္နည္းမ်ား အေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း