အေထြေထြဆရာဝန္ေတြ အေနနဲ႔ လက္ရွိၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ တုပ္ေကြးေရာဂါအေျခအေနမ်ားကိုေျပာၾကားျခင္း