ကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္နိုင္ရန္ ေနထိုင္မွုပုံစံ

(၁) ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ပုံမွန္အတိုင္းအတာအတြင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ျခင္း
(၂)ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ တက္ႂကြစြာေနထိုင္ျခင္း
(၃) အခ်ိဳမ်ားလြန္းေသာ အစားအစာ၊အခ်ိဳရည္မ်ားေရွာင္ၾကည္ျခင္း
(၄) အသားအလြန္အမင္းစားသုံးျခင္း၊
ျပဳျပင္ထားေသာအသင့္စား အသားမ်ားစားသုံးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ျခင္း
(၅)အရက္အလြန္အမင္း ေသာက္သုံးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ျခင္း
(၆)အငန္ဓာတ္အလြန္အမင္းစားသုံးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ျခင္း
(၇) မိခင္မ်ားနို႔တိုက္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္