ေသြးတိုးရွိသူမ်ားအတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား

ေသြးတိုးေရာဂါရွင္မ်ားအေနႏွင့္ က်န္းမာေရးအမူအက်င့္ေကာင္း

မ်ားႏွင့္ ေသြးေပါင္က်ေစရန္ လုပေဆာင္ႏိုင္ပါသည္

(၁) ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈေန႔စဥ္ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္

(၂)ပိုတက္ဆီယမ္ မ်ားေသာအစားအစာမ်ားစားသံုးပါ

ဥပမာ_ငွက္ေပ်ာသီး၊

(၃) အဆီေလၽွာ့စားပါ

(၄) စိတ္ဖိစီးျ ခင္းေလ်ာ့နည္း ေအာင္ေနထိုင္ပါ

ဥပမာ_ စိတ္တိုေဒါသထြက္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာပါက

အသက္ျပင္းျပင္းရျခင္း ျဖင့္ ေလၽွာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္

(၅)   ေဆးလိပ္ျဖတ္သင့္ပါသည္

(၆)အရက္ေလၽွာ့ေသာက္သင့္ပါသည္

(၇)ဆားေလၽွာ့စားသင့္ပါသည္

ဆားဓာတ္မ်ားေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးျခင္း

က ေသြးတိုးျခင္းကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစသည္

ဥပမာ_ ငါးပိငါးေျခာက္ ၊ငါးျပာရည္

မယ္တင္(ေဆး-၁)