‌ဒေါက္တာျမင့်ဦး(GP) မွ ဆီးပူညောင်းက်ရောဂါ အေကြာင်းေျပာကြားျခင်း