​ေသြးတြင္းသၾကားတိုင္းစက္ျဖင့္  ​ေသြးခ်ိဳဆီးခ်ိဳတိုင္းတာနည္း