ဂ်င္းႏွင့္ က်န္းမာေရး (Ginger)

ဂ်င္းသည္ က်န္းမာေရးအတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ပါသည္။
(၁) အေစာေၾက၍ ေလပြျခင္းကာကြယ္သည္
(၂) အေအးမိျခင္းကို သက္သာေစသည္
(၃) ေယာင္ယမ္းျခင္းသက္သာေစသည္
(၄) ေသြးေပါင္က်ေစသည္
(၅) ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းေစသည္
(၆) ရာသီလာခ်ိန္ ကိုက္ခဲျခင္း သက္သာေစသည္
(၇) ကင္ဆာေရာဂါ ကာကြယ္ေပးသည္
(၈) ကိုယ္တြင္းဆိပ္အေတာက္ သန္႔စင္ေစသည္။