ဂ်င္းႏွင့္ က်န္းမာေရး

ဂ်င္းသည္ က်န္းမာေရးအတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ပါသည္

(၁) အေစာေၾက၍ ေလပြျခင္းကာကြယ္သည္

(၂)အေအးမိျခင္းကို သက္သာေစသည္

(၃)ေယာင္ယမ္းျခင္းသက္သာေစသည္

(၄)ေသြးေပါင္က်ေစသည္

(၅)ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းေစသည္

(၆)ရာသီလာခ်ိန္ ကိုက္ခဲျခင္း သက္သာေစသည္

(၇)ကင္ဆာေရာဂါ ကာကြယ္ေပးသည္

(၈)ကိုယ္တြင္အဆိပ္အေတာက္ သန္႔စင္ေစသည္

မယ်တင်(ေဆး-၁)