အင္ဇိုင္းခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း

G6PD Deficiency ဆိုသည္မွာ glucose 6 phosphate dehydrogenase ဟုေခၚေသာ အင္ဇိုင္းခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ေမြးရာပါေရာဂါတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအင္ဇိုင္း ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးေၾကာတြင္းရွိေသြးနီဥမ်ားသည္ ခႏာၱကိုယ္၏ ဓာတ္တိုးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ခံနိုင္ရည္မရွိဘဲ ဓာတ္တိုးပစၥည္းမ်ားနွင့္ထိေတြ႕ေသာအခါ ေသြးနီဥမ်ား ေပါက္ကြဲပ်က္စီးၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဘီလီရူဘင္ေခၚ အ၀ါဓာတ္မ်ားတက္လာကာ အသား၀ါတတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အင္ဇိုင္းခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားတြင္ သာမန္ထက္ပို၍ အသား၀ါတတ္ၾကပါသည္။

ေယာက္်ားေလးမ်ားတြင္ ပို၍ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ေရာဂါရွိေၾကာင္းကို ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးၾကည့္မွ သိနိုင္ပါသည္။

ေမြးကင္းစကေလးမ်ားတြင္ အ၀ါဓာတ္လြန္စြာျမင့္မားေနလွ်င္ မီးျပရံုမလံုေလာက္ဘဲ ေသြးလဲကုသမႈခံယူရတတ္ပါသည္။

ကေလးမ်ားတြင္ သာမက အင္ဇိုင္းခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ လူၾကီးမ်ားတြင္လည္း မတည့္ေသာအစားအစာ၊ ေဆးမ်ားေသာက္သံုးမိပါက ေသြးနီဥမ်ားေပါက္ကာ ေသြးအားနည္းျခင္းကို ဆိုးဆိုးရြားရြားခံစားရတတ္ပါသည္။

ဤအင္ဇိုင္းခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားသည္ မိမိနွင့္မတည့္ေသာအစားအစာမ်ား သိထားေရွာင္ၾကဥ္ရံုမက က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ပါကလည္း မိမိသေဘာျဖင့္ ေဆးေသာက္သံုးျခင္းမျပဳဘဲ ဆရာ၀န္နွင့္ ကုသမႈခံယူရပါမည္။

G6PD ေခၚ ဂ်ီစစ္ပီဒီအင္ဇိုင္းခ်ိဳ့တဲ့ေသာကေလးမ်ား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပစၥည္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

၁။ ေဆးမ်ား

  • ဆာဖာပါေသာေဆးမ်ား(septrin, sulphamethoxazole,sulphonamide)
  • ငွက္ဖ်ားေရာဂါေပ်ာက္ေဆးမ်ား(Primaquine, chloroquine)
  • အဖ်ားေပ်ာက္ေဆးမ်ား(salicylate, phenacetin)
  • Dapsone
  • Nitrofurantoin
  • Nalidixic acid And quinolones

၂။ အစားအစာ

  • ဒန္းရြက္၊
  • ေတာင္ၾကီးပဲ

၃။ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား

  • ပရုတ္လံုး
  • Methylene blue ပါေသာ ပစၥည္းမ်ား

ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဤကေလးမ်ားေနမေကာင္းျဖစ္ပါက ဆရာ၀န္တိုင္ပင္ပါ။ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားေသာေဆးကိုသာ သံုးစြဲပါ။ ဆရာ၀န္သို႔ ကေလးတြင္ အင္ဇိုင္းခ်ိဳ႕တဲ့ေၾကာင္း ေျပာရန္လိုအပ္ပါသည္။

မိမိကေလးနွင့္ မတည့္ေသာ ေဆးနွင့္ပစၥည္းမ်ားကို သိထားရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)