အဖ်ားႀကီးၿပီး တက္ေနေသာ ကေလးအား ျပဳစုျခင္း

ကေလးမ်ားတြင္
-မ်ိဳးရိုးလိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း
-ဦးေနွာက္အေျမႇးေယာင္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း
-ငွက္ဖ်ားပိုးေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အဖ်ားႀကီးကာ တက္နိုင္ပါသည္

တက္ေသာကေလးငယ္အား
၁။ ေဘးေစာင္း အေနအထားထားပါ
၂။ လက္ခ်ိဳး၊ ေျခခ်ိဳးျခင္း၊ ပါးစပ္ထဲ ပစၥည္းမ်ားထည့္ျခင္းမ်ား လံုးဝ မျပဳလုပ္သင့္ပါ
၃။ အတက္က်သည္အထိ ေရပတ္ဝတ္ တိုက္ေပးနိုင္သည္
၄။ က်ပ္ထုပ္ေနေသာ အေႏြးအက်ႌမ်ား၊ ေစာင္မ်ားကို ခြာေပးပါ
၅။ ေဆးမ်ားသည္ ကေလး၏ အသက္၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တို႔နွင့္ တြက္ခ်က္တိုက္ရသည္ျဖစ္ရာ ဆရာဝန္ မၫႊန္ၾကားေသာ မည္သည့္ေဆးမ်ွ
မတိုက္သင့္ပါ
၆။ အတက္က်ခိ်န္တြင္ နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ သြားပါ။ ၂၄နာရီအတြင္း တက္ျခင္း၊ သတိလစ္ျခင္းမ်ားထပ္မံ ျဖစ္ပြားန္ိုင္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။