စားသုံးသူကာကြယ္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္း​ေဆာင္ရြက္​ေပး​ေရး

စားသုံးသူ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးသည္ လြန္စာအေရးႀကီးပါသည္။ စားသုံးသူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္သည္
အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ သုံးစြဲေသာ အလွအပ ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ အျခားအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္းေကာင္းမြန္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ စားသုံး သူမ်ား၏ ခံစားခြင့္ႏွင့္ အျပည့္အစုံ ရရွိမွသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ပါမည္။ စားသုံးသူ
ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည့္အဝ အကာအကြယ္ေပးရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ စားသုံးသူမ်ားကလည္း
၀ုိင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(၁) စားသုံးသူဆိုသည္မွာ
စားသုံးသူဆိုသည္မွာ ကုန္စည္ (သို႔မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မွုကို ကုန္သြယ္၊ ေရာင္းဝယ္မွု အတြက္ မဟုတ္ဘဲ စားေသာက္ျခင္း
(သို႔မဟုတ္) သုံးစြဲျခင္း ျပဳသူကို ဆိုလိုပါသည္။

(၂) စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုသည္မွာ
ကုန္စည္း(သို႔မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မွုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စားသုံးသူအား ဥပေဒဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္
ေဘးဥပဒ္ အႏၲာရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ အာမခံ ခ်က္ေပးကို စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဟု ဆိုလိုပါသည္။

(၃) အစားအေသာက္လိုင္စင္
အမ်ားျပည္သူမ်ား စားသုံးရန္ အလိုငွာ၊ ထုတ္ကုန္ေရာင္းခ်ေနေသာ အစားအေသာက္ မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ
ေရာင္းခ်နိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန႔္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လို္က္နာရပါမည္။ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊
အစားအစာ သိုေလွာင္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားသည္ အစားအေသာက္ လိုင္စင္ ေလၽွာက္ထားၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ
စည္းကမ္းမ်ားကို အျပည့္အဝ လိုက္နာရပါမည္။
အမ်ားျပည္သူမ်ားအား အသံအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အနံ့အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္အား အေႏွာက္
အယွက္ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ ရပါမည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွုေၾကာင့္ လမ္းမ်ား၊
ေရေျမာင္းမ်ား၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအား ပိတ္ဆို႔ပ်က္စီးေစျခင္း မျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ လုပ္ငန္းမွ
စြန႔္ထုတ္လိုက္သည့္ စြန႔္ ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အနံ့ထြက္အရည္မ်ား၊ အညစ္အေၾကးမ်ား ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနအိမ္ႏွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္၏ သန႔္ရွင္းသာယာမွုကို ထိခိုက္ေစၿပီး၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား အေႏွာက္ အယွက္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေစသည့္
လုပ္ငန္းမ်ားကို လူေနရပ္ကြက္အတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းကို မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
အစားအေသာက္လိုက္စင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား၊ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ စည္ပင္သာယာေရး
အဖြဲဲ့မ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး ဥိးစီးဌာန၊ က်န္းမားေရးဦးစီးဌာနမ်ား၊ မီးသတ္ဌာန၊
လၽွပ္စစ္ဌာနႏွင့္ အျခားဌာန မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ရယူထားရပါမည္။
အစားအေသာက္ လိုင္စင္ရရွိထားေသာ ဆိုင္မ်ားမ်ားအေနျဖင့္ ဆိုင္အတြင္း အျပင္သန႔္ရွင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
အစားအေသာက္ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ားသန႔္ရွင္ရပါမည္။ သန႔္ရွင္ေသာ
ေသာက္သုံးေရးကို သုံးစြဲရ ပါမည္။ အစားအေသာက္မ်ားသိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ အညစ္အေၾကးစြန႔္ပစ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း
စနစ္ တက် ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ အမ်ားျပည္သူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေသာ အစား အေသာက္မ်ား ရရွိေရးအတြက္
ကူညီေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

(၄) စားေသာက္ဆိုင္မ်ားလိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား
စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ေရသည္ သန႔္ရွင္းေသာ ေရျဖစ္ရပါမည္။ ထိုအျပင္
လုံေလာက္စြာ ရရွိနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရပါမည္။ ေရကို သိုေလွာင္ ထားပါကလည္း စနစ္တက် ဖုံးအုပ္ၿပီး သန႔္ရွင္းစြာ
သိုေလွာင္ထားရပါမည္။
စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ သန႔္ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ အစားအစားႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို သာ အသုံးျပဳရပါမည္။
ခြင့္မျပဳဆိုးေဆး၊ ခြင့္မျပဳတာရွည္ခံေဆး၊ လုပ္ငန္းသုံး ေရခဲ၊ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္
အမ်ာျပည္သူ စားသုံးရန္ မသင့္၍ တားျမစ္ထားေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို အသုံးမျပဳရပါ။
စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ အိုး၊ ခြက္၊ ပန္းကန္ႏွင့္ ဇြန္းမ်ားကို ေရပိုက္ ေခါင္းပါေရေဆးကန္
(သို႔မဟုတ္) ေရဇလုံ တစ္ခုျဖင့္ သန႔္စင္ေအာင္ ေဆးေၾကာရပါမည္။ အညစ္အေၾကးေရးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနက
သတ္မွတ္ထားေသာ ေရေျမာင္းထဲသို႔ တိုက္ရိုက္ ေကာင္းမြန္စြာ စီးဆင္းနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားရပါမည္။
စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ စားပြဲ၊ ကုလားထိုင္၊ ဘီဒို အစရွိသည့္ အသုံး အေဆာင္မ်ားကို
သန႔္ရွင္းစြာထားရပါမည္။ သုံးစြဲေသာ အိုး၊ ခြက္၊ ပန္းကန္၊ဇြန္း၊ ခက္ရင္း၊ တူ၊ စဥ္တီတုံး မ်ားသည္ အက္ကြဲျခင္းႏွင့္
ပဲ့ျခင္းမ်ားမရွိေစရပါ။ သ န႔္ရွင္းစင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာၿပီး အိုး၊ ခြက္၊ ပန္းကန္မ်ားကို ျမင့္ေသာ ေနရာတြင္ ေျခာက္ေသြ႕
ေအာင္ ေမွာက္ထားရပါမည္။
စားေသာက္ဆိုင္၏ မီးဖိုေဆာင္တြင္ လူေနထိုင္အိပ္စက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ အျခား မသက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
မထားရပါ။ စားေသာက္ခန္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွု မရွိေစရန္ ပိုင္းျခားကာရံထားရပါမည္။
အစားအေသာက္ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ထင္း၊ မီးေသြး အစရွိသည့္ ေလာင္စားပစၥည္းမ်ားကို မီးဖိုေဆာင္တြင္
သိုေလွာင္ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ ဓာတ္ေငြ႕ မီးဖို၊ လၽွပ္စစ္ မီးဖိုး အသုံးျပဳပါက သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ စနစ္တက် ထားရပါမည္။
စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအတြင္း တိရိစၧာမ်ား (ဥပမာ – ေခြး၊ေၾကာင္၊ ၾကက္) ၀င္ေရာက္ျခင္း မရွိေစရပါ။ ပိုးဟပ္၊ ျခင္၊
ယင္၊ ႂကြက္ ႏွိမ္နင္းေရး ပုံမွန္ စီမံေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
စားေသာက္ဆိုင္အတြင္း ေလဝင္ေလထြက္ႏွင့္ အလင္းေရာင္ေကာင္းစြာရရွိရပါမည္။ အိပ္ေဇာဖန္မ်ား တပ္ရပါမည္။
မီးခိုးတိုင္မ်ား တပ္ဆင္ထားရပါမည္။ ၾကမ္းခင္းကို သန႔္ရွင္းရန္ လြယ္ကူေသာ သမံတလင္း (သို႔မဟုတ္) ေက်ာက္ျပား
ခင္းထားရပါမည္။
အစားအေသာက္ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္သူမ်ားသည္ ေခါင္းစီးရင္ကာမ်ားကို စနစ္တက် ၀တ္ဆင္ရပါမည္။ တစ္ကိုယ္ေရ
သန႔္ရွင္းမွု ေကာင္းမြန္ရမည့္အျပင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမွု ခံယူၿပီး သူျဖစ္ရပါမည္။ ေရာဂါ ( ဥပမာ- အသည္းေရာင္အသားဝါ
၊၀မ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ာ၊ သန္ေကာင္စြဲျခင္း။ အစာအဆိပ့္သင့္ျခင္း စသည္) ႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါပိုးမ်ား ( ဥပမာ- ကာလသား
၀မ္းေရာဂါပိုး၊ အူေရာင့္ငန္းဖ်ားေရာဂါပိုး) ေတြ႕ရွိပါက အလုပ္မွ ေခတၱ ဖယ္ရွား၍ ေဆးကုသမွု ခံယူရပါမည္။
စားသုံးရန္အသင့္ျဖစ္ေနေသာ အစားအစာမ်ားကို ေနာက္ပိတ္ပါေသာ မွန္အိမ္ျဖင့္ အနည္းဆုံး( ၂) ေပအျမင့္တြင္
ထားရပါမည္။ သန႔္ရွင္ေသာ တူ၊ ဇြန္း၊ ခက္ရင္း၊ ညႇပ္၊ တစ္ခါသုံး လက္အိတ္ျဖင့္ (သို႔မဟုတ္) သန႔္ရွင္းစြာ ေဆးေၾကာေသာ
လက္ျဖင့္ကိုင္တြယ္ ရပါ မည္။ မွန္အိမ္အတြင္း အစားအေသာက္မွလြဲ၍ အျခားပစၥည္းမ်ား မထားရပါ။
စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ရွိေသာ အိမ္သာသည္ အစားအေသာက္ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ ခန္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ အခန္းႏွင့္
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ျခင္း မရွိေစရပါ။ အိမ္သာ အဆင္းတြင္ လက္ေဆးေႂကြခြက္၊ ဆက္ျပာႏွင့္ လက္သုတ္ရန္
စီစဥ္ထားရပါမည္။
ဆိုင္အတြင္းမွ ထြက္လာေသာ စြန႔္ပစ္အမွိုက္ႏွင့္ စားႂကႊင္းစာက်န္မ်ားကို အဖုံးပါေသာ (ယင္လုံ၊ ေရလုံ၊ အနံ့လုံ)
အမွိုက္ပုံးအတြင္း၌ ယာယီစုစည္းထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာသို႔ တို္ရိုက္စြန႔္ရပါမည္။

(၅)က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ရန္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္း
အစားအေသာက္ကိုင္တြယ္သူမ်ားကို ၎တို႔မွ တစ္ဆင့္ စားသုံးသူမ်ားသို႔ ကူးစက္ ေရာဂါမ်ား (ဥပမာ- အစာ
အဆိပ္သင့္ျခင္း) မကူးစက္ေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးရပါမည္။ တစ္ကိုယ္ေရ
သန႔္ရွင္းေရး စစ္ေဆးရပါမည္။ အစာအဆိပ္ ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ ပိုးရွိ မရွိကို ႏွာတို႔ရည္နမူနာ (NASAL SWAB) ယူ၍
ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ေရာဂါပိုးေတြ႕ပါက ပဋိဇိ၀ ေဆးေသာက္ရပါမည္။ သန႔္ခ်ေဆး ေသာက္ရ ပါမည္။
စားေသာက္ဆိုင္တြင္ အသုံးျပဳလၽွက္ရွိေသာ ေရမ်ားကို ေသာက္သုံး၍ သင္မသင့္ သိရွိ ေစရန္ ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္
အဏုဇီဝႏွင့္ ဓါတုေဗဒဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးရပါမည္။ ေရတြင္ ပါ၀င္ေသာ အာစင္းနစ္၊ ကတ္မီယမ္၊ ခဲႏွင့္ အျခားဓါတ္သတၱဳမ်ာ
ကိုလည္း စစ္ေဆးရပါမည္။
စားေသာက္ဆိုင္တြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဆီအရည္အေသြးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ စားသုံးရန္ သင့္ မသင့္ စစ္ေဆးရပါမည္။
စားေသာက္ကုန္မ်ားတြင္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးပါ၀င္မွု ရွိမရွိ စစ္ေဆးရပါ မည္။ ထိုအျပင္ ေဖာ္မလင္ကို စစ္ေဆးတားရပါမည္။
အစားအေသာက္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အစာအဆိမ္သင့္ဖို႔ ရွိမရွိကို စစ္ေဆးရပါမည္။ ေျမပဲ၊ ကိတ္မုန႔္၊ င႐ုတ္သီး စသည့္တိုတြင္
အယ္လ္ဖာေတာက္စင္မွိုပါ၀င္မွု ရွိမရွိ စစ္ေဆးရပါမည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ပိုးသတ္ေဆးဓါတ္ႂကြင္းႏွင့္
ငါးေျခာက္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို စစ္ေဆးထားရပါမည္။

(၆) က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္း
စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ရွိေသာ တာဝန္ခံမ်ား စားဖိုးမွူးမ်ားကို ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္း၍ စားသုံးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
အစားအစာရရွိေရးသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးရပါမည္။ အစားအစာ မသန႔္ရွင္မွုမ် ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊
ေရမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ ေသာေရာဂါမ်ား၊ တစ္ကိုယ္ေရသန႔္ရွင္းမွု၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားလိုက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ား
အစားအစာအဆိပ္ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ အဏုဇီဝပိုးမ်ားအေၾကာင္း စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ သင္ၾကား သင့္ပါသည္။
စားသုံးသူ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ား၏ အစား
အေသာက္မ်ားမွလည္း အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္
ရွိေသာ ေက်ာင္းမုန႔္ေစ်းဆိုင္မ်ား စနစ္တက် သန႔္ရွင္းစြာ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်သူမ်ား၏ တစ္ကိုယ္ေရ
သန႔္ရွင္းေရးႏွင့္ အစားအေသာက္ ကိုင္တြယ္ခ်က္ျပဳတ္ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကို စစ္ေဆးရပါမည္။
က်န္းမာေရး အသိပညာေပး ပို႔စတာႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ျဖန႔္ေဝရပါမည္။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ FM၊
အင္တာနက္ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနည္၊ မဂၢဇင္း စသည္ တို႔တြင္လည္း က်န္းမာေရး ပညာေရး မွုမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

(၇) အသား ငါးမ်ားကို စနစ္တက် ထုတ္လုပ္ျခင္း
စားသုံးျပည္သူမ်ား သန႔္ရွင္းလတ္ဆက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး အာမခံခ်က္ ျပည့္ဝေသာ အမဲ၊ သိုး၊ ဆိတ္၊
၀က္ႏွင့္ ငါးမ်ား စားသုံးနိုင္ေရးအတြက္ တိရစၧာေဆးကုႏွင့္ သားသက္ ႐ုံဌာႏွႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတို႔မွ စစ္ေဆး၍
ေန႔စဥ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးရ ပါမည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ စားသုံးရန္သင့္သည္ အသားမ်ား ထုတ္လုပ္နိုင္ရန္
အသား ထုတ္လုပ္မည့္ တိရစၧာန္မ်ားကို တိရစၧာန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ားမွ စစ္ေဆးရပါမည္။ အာဟာရ ျပည့္ဝၿပီး၊ က်န္းမာေရး
ညီညြတ္ေသာ ေရာဂါကင္းစင္ေသာ ငါးမ်ားျဖစ္ေစရန္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး ဌာနအအရာရွိမ်ားမွ စစ္ေဆးရပါမည္။

(၈) အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA)
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး ဌာန(FDA)မွ ေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိေသာ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းမြနေသာ က်င့္စဥ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ရွိမရွိ
စစ္ေဆး၍ အစားအေသာက္ ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား ၊ စားသုံးသူ
ေရးရာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုင္း၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

(၉) ေစ်းမ်ား စူပါမားကတ္မ်ား၊ စတိုးဆိုင္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း
စားသုံးသူ ျပည္သူ႔မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္ေသာ အစားအစာမ်ား ရရွိေရးအတြက္ ေစ်းမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ
သား၊ ငါးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား သန႔္ရွင္းရပါမည္။ သန္းရွင္းလုံေလာက္ေသာ ေရရရွိရပါမည္။ အညစ္အေၾကးမ်ားကို
စနစ္တက် စြန႔္ပစ္ရပါမည္။ ေစ်းအတြင္း စားသုံးသူျပည္သူမ်ားကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ အသုံးျပဳခြင့္မရွိေသာ စက္မွုလုပ္ငန္း
သုံး ဆိုးေဆးမ်ား၊ ေဖာ္မလင္မ်ား၊ ဆီေရာမ်ားရွိမရွိ စစ္ေဆးရပါမည္။ စူပါမားကတ္မ်ားႏွင့္ စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ
စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ရက္လြန္ျခင္း၊ ေပါက္ျပဲျခင္း၊ FDA ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိျခင္းမ်ား စစ္ေဆးရပါမည္။ ေသာက္သုံးရန္
မသင့္ေသာ ေရသန႔္အမွတ္ တံဆိပ္မ်ားကိုလည္း စစ္ရပါမည္။ ေန႔စဥ္ သုံးပစၥည္းမ်ားအရည္အေသြး ျပည့္ဝျခင္း ရွိ မရွိ
စစ္ေဆးရပါမည္။ အလွကုန္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးရပါမည္။

(၁၀) အႀကံျပဳခ်က္
စားသုံးသူျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္ေသာ အစားအစာရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား စနစ္တက် သန႔္ရွင္းစြာ ေရာင္းရပါမည္။ စားသုံး သူတို႔အခြင့္အေရးကို ထိေရာက္စြာ
ကာကြယ္ရပါမည္။ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာျဖန႔္ျဖဴးရပါမည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စားသုံးသူ
ကာကြယ္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားသာမက ျပည္သူအားလုံးဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ အပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာျမင့္သန္းထြန္း