ပါ၀င္ေသာေဆး-Luteolin from Thymus vulgaris extr

ေဆးပံုစံ-ေဆးေတာင့္ပံုစံ။
အသံုးျပဳနိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား-အသည္းေရာင္ အသားဝါ စီပိုးကုသမႈ၌ တြဲဖက္အသံုးျပဳသည္။ အသည္းကင္ဆာမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေဆးအျဖစ္သံုးစြဲနိုင္ပါသည္။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း- ၁ လံုး တစ္ေန႔ ၂ ၾကိမ္။
အစာနွင္႔စားရန္သင္႔မသင္႔-အစာနွင့္ တြဲေသာက္ရန္။
အျခား ေဆး၀ါးမ်ားနွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္းမ်ား-silymarin, EGCG, quercetin, proanthocyanidin ေဆးမ်ားႏွင့္ အာနိသင္ပိုထက္ေစရန္ တြဲဖက္သံုးနိုင္ပါသည္။

ေဒါက္တာခ်ိဳ(ေဆး ၁)