ကေလးငယ္မ်က္လံုးအတြင္း တစ္ခုခု ဝင္ခဲ့ေသာ္….

ကေလးငယ္ အမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကစားရင္းေသာ္လည္းေကာင္း မ်က္စိကို ထိခိုက္မိတတ္ၾကပါသည္။ ထုိုသို႔
ထိခိုက္မိရာမွ အေရးမႀကီးပါဟု ထင္မွတ္ေသာ ကိစၥေလးမ်ားမွ အျမင္အာရံု ဆံုးရွံုးသည္အထိ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

သင့္ကေလး မ်က္စိထိခိုက္ပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ပါ။
သာမန္ သဲဝင္ျခင္း၊ ဖုန္ဝင္ျခင္း၊ အမႈန္ဝင္ျခင္းမ်ားအတြက္
၁။ မ်က္လံုးကို မပြတ္ပါေစနွင႔္
၂။ လက္ကိုေသခ်ာေဆးကာ မ်က္လံုးကို ေရသန္ု႔သန္႔ျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာေဆးပါ
၃။ ေရသန္႔ျဖင့္ နွစ္ထပ္ သံုးထပ္ ေဆး၍မွ မသက္သာလွ်င္ မ်က္စိဆရာဝန္နွင့္ ျပသပါ

အကယ္၍ သင္၏ကေလးသည္
-အသက္ ၁နွစ္ေအာက္ျဖစ္ျခင္း
-မ်က္လံုးကို ခြၽန္ထက္ေသာ/မာေၾကာေသာ အရာတစ္ခုခုနွင့္ ထုးိမိျခင္း
-မ်က္လံုး နီရဲေနျခင္း/ ေယာင္ကိုင္းေနျခင္း
-မ်က္ရည္ အဆက္မျပတ္ က်ျခင္း
-အလင္းထဲတြင္ မ်က္စိစူးျခင္း
-မ်က္လံုးထဲတြင္ ခုလုခုလု ျဖစ္ေနျခင္း
-မ်က္စိထဲမွ နာျခင္၊ ေအာင့္ျခင္းမ်ား ခံစားေနပါက မ်က္စိဆရာဝန္ထံ အျမန္ဆံုး ျပသပါ

ေအာက္ပါ အျခင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပြားပါက မ်က္စိေဆးရံုသို႔ ခ်က္ခ်င္း သြားေရာက္သင့္ပါသည္။
-ကေလးငယ္၏ မ်က္လံုးအတြင္းသို႔ ခြၽန္ထက္ေသာအရာတစ္ခု ျခစ္မိျခင္း
-မ်က္လံုးအျမင္ ေဝဝါးျခင္း/ ၾကည့္မေကာင္း ဟုေျပာျခင္း
-ဓာတုပစၥည္း (အက္ဆစ္၊ အယ္ကာလီ စသည္)တို႔နွင့္ ထိေတြ႕မိျခင္း

ဓာတုပစၥည္းစင္သြားေသာ မ်က္လံုးကို ဘံုဘိုင္ေအာက္၌ထားကာ ေရသန္႔တြင္ မိနစ္ ၂၀ ေဆးၿပီးမွ ေဆးရံုသို႔ သြားသင့္ပါသည္