ေရွာ႔ခ္ လူနာအား အေရးေပၚျပဳစုျခင္း

၁။ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ေနျခင္း ရွိမရွိစစ္ေဆးပါ။ပိတ္ဆို႔ျခင္းမရွိလ်ွင္ လူနာကို ေအာက္စီဂ်င္ေပးနိုင္သည္။
လည္ပင္း ေခါက္ေနျခင္း မရွိေအာင္ သတိျပဳပါ။
သတိေမ့ေနေသာ လူနာျဖစ္က ေဘးေစာင္းပါ။
၂။ အသက္ရႈနႈန္း စစ္ေဆးပါ။ အခက္အခဲမရွိ ရႈနိုင္လ်ွင္ ေနာက္တစ္ဆင့္ ဆက္နိုင္သည္။
၃။ နွလံုးခုန္နႈန္း စစ္ေဆးပါ
၄။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ပါ
၅။ လူနာသည္ ေအးစက္၊ ျပာနွမ္းေနျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ
၆။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရွိမရွိစစ္ေဆးပါ။ အကယ္၍ ရွိၿပီး ေသြးထြက္လြန္ရန္ အေၾကာင္းရွိပါက ဒဏ္ရာကို အဝတ္သန္႔သန္႔နွင့္ စည္းပါ။
၇။ ေသြးထြက္သည့္ ေနရာရွိလ်ွင္ ပမာဏကိုမွတ္သားပါ
၈။ လြန္ခဲ့ေသာ ၆နာရီအတြင္း စားေသာ အစာနွင့္ မွီဝဲထားေသာ ေဆးမ်ား ေမးျမန္းပါ
၉။ အနီးဆံုး ေဆးရံုသို႔ ေခၚေဆာင္ပါ။